രുചിയുടെ അമ്മ മണവുമായി ലക്ഷ്മിയേടത്തി യുടെ കട+

രുചിയുടെ അമ്മ മണവുമായി ലക്ഷ്മിയേടത്തി യുടെ കട

തലശ്ശേരി– കൂത്തുപറമ്പ് റൂട്ടില്‍ എരഞ്ഞോളി പാലത്തിനടുത്താണ് ലക്ഷ്മിയേടത്തീടെ ഹോട്ടല്‍. ഈ ഹോട്ടലിനായി വഴി ചോദിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്കൊരിക്കലും അലഞ്ഞുനടക്കേണ്ടി വരില്ല. അതുതന്നെയാണ് ലക്ഷ്മിയേടത്തീടെ ഹോട്ടലിന് നല്‍കാവുന്ന ഏറ്റവും...

Recipe

Semiya Payasam+

Semiya Payasam

  Print Semiya Payasam Vermicelli kheer or semiya payasam (pudding) is a classic Indian dessert prepared with roasted vermicelli...

Varutharacha Sambar+

Varutharacha Sambar

  Print Varutharacha Sambar Sambar, also spelt sambhar, is a lentil-based vegetable stew or chowder cooked with a tamarind...

Chilli Egg Idli+

Chilli Egg Idli

  Print Chilli Egg Idli Easy to prepare chilli idli with leftover idlies. Author Nalan Ingredients 15 Mini Idlis...

Food Blog

Food Blog
രുചിയുടെ അമ്മ മണവുമായി ലക്ഷ്മിയേടത്തി യുടെ കട+

രുചിയുടെ അമ്മ മണവുമായി ലക്ഷ്മിയേടത്തി യുടെ കട

തലശ്ശേരി– കൂത്തുപറമ്പ് റൂട്ടില്‍ എരഞ്ഞോളി പാലത്തിനടുത്താണ് ലക്ഷ്മിയേടത്തീടെ ഹോട്ടല്‍. ഈ ഹോട്ടലിനായി വഴി ചോദിച്ച് നിങ്ങള്‍ക്കൊരിക്കലും അലഞ്ഞുനടക്കേണ്ടി വരില്ല. അതുതന്നെയാണ് ലക്ഷ്മിയേടത്തീടെ ഹോട്ടലിന് നല്‍കാവുന്ന ഏറ്റവും...

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account