കലാലയ ഓര്‍മ്മകളിലൂടെ, ഒരു പിറന്നാള്‍ദിനം..!!+

കലാലയ ഓര്‍മ്മകളിലൂടെ, ഒരു പിറന്നാള്‍ദിനം..!!

മീര പാടുന്നു… പെണ്മയുടെ വർത്തമാനം .+

മീര പാടുന്നു… പെണ്മയുടെ വർത്തമാനം .

എന്റെ കൗമാരം നീ നിറമുള്ളതാക്കി..+

എന്റെ കൗമാരം നീ നിറമുള്ളതാക്കി..

ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലേ?+

ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലേ?

കലയും കാലവും… ബിനാലെ 2017+

കലയും കാലവും… ബിനാലെ 2017

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account