മനുഷ്യാവകാശം മറക്കുട പിടിച്ച മണ്ണിലെ  ചില സമര സത്യങ്ങൾ+

മനുഷ്യാവകാശം മറക്കുട പിടിച്ച മണ്ണിലെ ചില സമര സത്യങ്ങൾ

പ്രണയം+

പ്രണയം

വളയണി ക്കൈകൾ വാളണി ക്കൈകളാകട്ടെ+

വളയണി ക്കൈകൾ വാളണി ക്കൈകളാകട്ടെ

പെണ്മ+

പെണ്മ

സ്നേഹപൂക്കൾ+

സ്നേഹപൂക്കൾ

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account