പ്രകൃതി മനുഷ്യരെ ഷണ്ഡീകരിക്കുകയാണോ?+

പ്രകൃതി മനുഷ്യരെ ഷണ്ഡീകരിക്കുകയാണോ?