‘അഞ്ഞൂറിന്റെ കണ്ണടവാങ്ങാന്‍ എനിക്ക് കെല്‍പ്പില്ല’ – സി. അച്യുതമേനോനെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച്  മകന്‍+

‘അഞ്ഞൂറിന്റെ കണ്ണടവാങ്ങാന്‍ എനിക്ക് കെല്‍പ്പില്ല’ – സി. അച്യുതമേനോനെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് മകന്‍

മാറുന്ന ലോകത്തിനു നമ്മുടെ പങ്ക് – ഒരു അവലോകനം+

മാറുന്ന ലോകത്തിനു നമ്മുടെ പങ്ക് – ഒരു അവലോകനം

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പെൺകുട്ട്യോൾ ഉറക്കത്തിലും ഉണർന്നിരിക്കണം+

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പെൺകുട്ട്യോൾ ഉറക്കത്തിലും ഉണർന്നിരിക്കണം

മാറുന്ന കുട്ടികളും മാറേണ്ട അദ്ധ്യാപകരും – ഭാഗം രണ്ട്+

മാറുന്ന കുട്ടികളും മാറേണ്ട അദ്ധ്യാപകരും – ഭാഗം രണ്ട്

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account