മീശാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ+

മീശാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ

വായിച്ചാല്‍ വളരും+

വായിച്ചാല്‍ വളരും

മർമ്മം നോക്കി ഞാൻ പിടിച്ചാ പിന്നെ മദമിളകിയ ആന വരെ മൂക്കോണ്ട് റ വരയ്ക്കും+

മർമ്മം നോക്കി ഞാൻ പിടിച്ചാ പിന്നെ മദമിളകിയ ആന വരെ മൂക്കോണ്ട് റ വരയ്ക്കും

ഗോളടിക്കുന്ന മറഡോണ. സെൽഫ് ഗോളും!+

ഗോളടിക്കുന്ന മറഡോണ. സെൽഫ് ഗോളും!

പ്രേതനഗര വിശേഷങ്ങൾ+

പ്രേതനഗര വിശേഷങ്ങൾ

പൊയ്‌മുഖങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര+

പൊയ്‌മുഖങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര

കവിത… മഴ…+

കവിത… മഴ…

ഭയാനകം! ഗംഭീരം!!+

ഭയാനകം! ഗംഭീരം!!

മഴ തോരാതെ…+

മഴ തോരാതെ…

ഒന്നേ എനിക്കറിയണ്ടൂ.. എന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ടോ എന്ന്+

ഒന്നേ എനിക്കറിയണ്ടൂ.. എന്റെ മകൻ ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ടോ എന്ന്

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account