കവിതാപദാർത്ഥം+

കവിതാപദാർത്ഥം

മഹാപ്രളയം+

മഹാപ്രളയം

നീരളം+

നീരളം

ആരും കാണാതെ ഒരിത്തിരി സ്‌നേഹം വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ എനിക്കു തന്നൂടേ? ഒരമ്മയുടെ സ്‌നേഹം+

ആരും കാണാതെ ഒരിത്തിരി സ്‌നേഹം വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ എനിക്കു തന്നൂടേ? ഒരമ്മയുടെ സ്‌നേഹം

ഓർമ്മയോണം+

ഓർമ്മയോണം

അതിജീവനത്തിന്റെ ഓണക്കാലം+

അതിജീവനത്തിന്റെ ഓണക്കാലം

സ്വപ്‌നത്തിന്റെ കിളിവാതിൽ+

സ്വപ്‌നത്തിന്റെ കിളിവാതിൽ

അരക്ഷിതബോധം+

അരക്ഷിതബോധം

എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ നാട്ടുകാരാണ്. അവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ കൂട്ട്നിൽക്കില്ല..+

എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ നാട്ടുകാരാണ്. അവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ കൂട്ട്നിൽക്കില്ല..

നേർരേഖകളില്ലാത്ത ജീവിതം+

നേർരേഖകളില്ലാത്ത ജീവിതം

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account