മരണാനന്തരം+

മരണാനന്തരം

കടൽയാത്രകൾ+

കടൽയാത്രകൾ

മതം, അധികാരം, ഒളിച്ചു പോക്കുകൾ…+

മതം, അധികാരം, ഒളിച്ചു പോക്കുകൾ…

പാപങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും ഏറ്റുപറയേണ്ടത് ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന കരിങ്കൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെയോ മരക്കുരിശുകളുടെയോ മുന്നിലല്ല. സ്വന്തം മന:സാക്ഷിയുടെ മുന്നിലാണ്+

പാപങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും ഏറ്റുപറയേണ്ടത് ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന കരിങ്കൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെയോ മരക്കുരിശുകളുടെയോ മുന്നിലല്ല. സ്വന്തം മന:സാക്ഷിയുടെ മുന്നിലാണ്

ഭ്രാന്തിയുടെ വീട്+

ഭ്രാന്തിയുടെ വീട്

മാംഗല്യം തന്തുനാനേന – ഒരു ക്ലീന്‍ കുടുംബചിത്രം+

മാംഗല്യം തന്തുനാനേന – ഒരു ക്ലീന്‍ കുടുംബചിത്രം

അമൽ നീരദും ജോസി വാഗമറ്റവും തമ്മിൽ…+

അമൽ നീരദും ജോസി വാഗമറ്റവും തമ്മിൽ…

വേണം ജൻഡർ കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ+

വേണം ജൻഡർ കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ

കവി കഥയെഴുതുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്‌തമായ ചില കഥകളും+

കവി കഥയെഴുതുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്‌തമായ ചില കഥകളും

ഒരു കുട്ടനാടൻ കൊല!+

ഒരു കുട്ടനാടൻ കൊല!

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account