നീലത്തീവണ്ടിയിലെ യാത്ര+

നീലത്തീവണ്ടിയിലെ യാത്ര

ക്ലേശകരമാവുന്ന കഥാവായന+

ക്ലേശകരമാവുന്ന കഥാവായന

മൗനനേരങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ+

മൗനനേരങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ

ഒരിക്കലും ഒരമ്മയും എന്റെ പ്രവൃത്തി ആവർത്തിക്കരുതേ എന്ന് ഞാൻ  അപേക്ഷിക്കുന്നു+

ഒരിക്കലും ഒരമ്മയും എന്റെ പ്രവൃത്തി ആവർത്തിക്കരുതേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു

മരണാനന്തരം: മായക്കാഴ്ച്ച+

മരണാനന്തരം: മായക്കാഴ്ച്ച

അംബികാസുതൻ മാഷോടൊപ്പം+

അംബികാസുതൻ മാഷോടൊപ്പം

വിരസമായ കഥാവഴികൾ+

വിരസമായ കഥാവഴികൾ

ശബരിമലയിൽ തട്ടി ഉടഞ്ഞുപോയ ജീവിതങ്ങൾ+

ശബരിമലയിൽ തട്ടി ഉടഞ്ഞുപോയ ജീവിതങ്ങൾ

മിറർ, മിറർ ഓൺ ദ വാൾ…+

മിറർ, മിറർ ഓൺ ദ വാൾ…

ജോസഫും പീറ്ററും!+

ജോസഫും പീറ്ററും!

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account