വിത്തെടുത്തു കുത്തുന്നവർ+

വിത്തെടുത്തു കുത്തുന്നവർ

ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങുവെട്ടം+

ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന്റെ നുറുങ്ങുവെട്ടം

‘സർക്കാർ’ – മസാല മാത്രമല്ല..+

‘സർക്കാർ’ – മസാല മാത്രമല്ല..

ഓർമ്മച്ചരടുകൾ+

ഓർമ്മച്ചരടുകൾ

ഇതുപോലൊരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടി എന്നെയും ബാക്കി  വെക്കണമായിരുന്നു+

ഇതുപോലൊരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടി എന്നെയും ബാക്കി വെക്കണമായിരുന്നു

മരണാനന്തരം: ഭയം+

മരണാനന്തരം: ഭയം

പ്രളയം പഠിപ്പിച്ചത്+

പ്രളയം പഠിപ്പിച്ചത്

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാവി+

ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാവി

കഥയുടെ വഴികൾ – ഏദൻ തോട്ടവും ചുടലയും+

കഥയുടെ വഴികൾ – ഏദൻ തോട്ടവും ചുടലയും

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account