സൗമ്യയുടെ കഥ+

സൗമ്യയുടെ കഥ

മനസ്സേറും പെരുമാൾ+

മനസ്സേറും പെരുമാൾ

അതിവൈകാരികത കൊണ്ട് അട്ടിമറിക്കുന്ന പ്രതിരോധങ്ങൾ+

അതിവൈകാരികത കൊണ്ട് അട്ടിമറിക്കുന്ന പ്രതിരോധങ്ങൾ

ഡ്രാക്കുള, കാട്ടുപൂച്ച, ഇരുട്ട്…+

ഡ്രാക്കുള, കാട്ടുപൂച്ച, ഇരുട്ട്…

പാതിയാകാശം പിന്നിട്ട ഒരൊറ്റപ്പക്ഷി+

പാതിയാകാശം പിന്നിട്ട ഒരൊറ്റപ്പക്ഷി

ഡൽഹി ഡയറിയിലൂടെ..+

ഡൽഹി ഡയറിയിലൂടെ..

ആരേയും ചതിക്കണ്ച്ചിട്ട് ഞാൻ… ഞാനൊന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ല+

ആരേയും ചതിക്കണ്ച്ചിട്ട് ഞാൻ… ഞാനൊന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ല

ജീവിതം തിരയുന്ന കഥകൾ+

ജീവിതം തിരയുന്ന കഥകൾ

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account