വിശപ്പ്, വിശപ്പ്…+

വിശപ്പ്, വിശപ്പ്…

ഇഷ്‌ക് – ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു, പലതരത്തിൽ!+

ഇഷ്‌ക് – ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു, പലതരത്തിൽ!

ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അമ്മമാർ+

ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അമ്മമാർ

മാർലോയുടെ മുഴുമിക്കാത്ത കഥയും ജീവിതവും+

മാർലോയുടെ മുഴുമിക്കാത്ത കഥയും ജീവിതവും

ബാക്കിയാകുന്നവ+

ബാക്കിയാകുന്നവ

വെള്ളം വെള്ളം സർവ്വത്ര…+

വെള്ളം വെള്ളം സർവ്വത്ര…

കഥയായി മാറിയ കാദംബരിയുടെ കണ്ണീർ+

കഥയായി മാറിയ കാദംബരിയുടെ കണ്ണീർ

ശാന്തിയിലേക്ക് സ്വന്തം മനസ്സിനെ ഉയർത്തുക+

ശാന്തിയിലേക്ക് സ്വന്തം മനസ്സിനെ ഉയർത്തുക

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account