നീഹാരികയുടെ ലൂക്ക!+

നീഹാരികയുടെ ലൂക്ക!

കാവ്യവാരം – 5+

കാവ്യവാരം – 5

കഥയുടെ ശ്വാസഗതി+

കഥയുടെ ശ്വാസഗതി

വിഷാദത്തിന്റെ ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങൾ+

വിഷാദത്തിന്റെ ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങൾ

കാവ്യവാരം – 4+

കാവ്യവാരം – 4

സമയത്തിന്റെ കല/കഥ+

സമയത്തിന്റെ കല/കഥ

കണ്ണീരാൽ കഴുകിയെടുത്ത കലാശിൽപ്പങ്ങൾ+

കണ്ണീരാൽ കഴുകിയെടുത്ത കലാശിൽപ്പങ്ങൾ

തുളച്ചു കയറുന്ന ‘ഉണ്ട’ – കാണാതിരിക്കരുത്+

തുളച്ചു കയറുന്ന ‘ഉണ്ട’ – കാണാതിരിക്കരുത്

കാവ്യ വാരം – 3+

കാവ്യ വാരം – 3

കീഴാള ജീവിതങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം+

കീഴാള ജീവിതങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account