+

നീഹാരികയുടെ ലൂക്ക!

+

കാവ്യവാരം – 5

+

കഥയുടെ ശ്വാസഗതി

+

വിഷാദത്തിന്റെ ജലച്ചായ ചിത്രങ്ങൾ

+

കാവ്യവാരം – 4

+

സമയത്തിന്റെ കല/കഥ

+

കണ്ണീരാൽ കഴുകിയെടുത്ത കലാശിൽപ്പങ്ങൾ

+

തുളച്ചു കയറുന്ന ‘ഉണ്ട’ – കാണാതിരിക്കരുത്

+

കാവ്യ വാരം – 3

+

കീഴാള ജീവിതങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account