പുളിപ്പൻ മാങ്ങ മധുരിക്കുന്നത്
മധുരമൂറും മാമ്പഴം രുചിക്കുംവരെ !

വിളക്കലങ്കാരങ്ങൾക്ക്  ഭംഗിയേറുന്നത്തുത്
നിലാക്കുളിരിൽ കുളിക്കുംവരെ !

പായൽപച്ച കേറിയ കുളങ്ങൾ ആഹ്ലാദമാകുന്നത്
തെളിനീരൊഴുകും പുഴയറിയുംവരെ !

പെർഫ്യൂമുകൾ വശ്യമാകുന്നത്
കാട്ടുപൂക്കളുടെ വന്യഗന്ധം ശ്വസിക്കുംവരെ !

തടവറകൾ സന്തോഷമാകുന്നത്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നാകാശം ഉണ്ടെന്നറിയുംവരെ !

ആത്‌മാവില്ലാ ശരീരവേഴ്‌ച്ചകൾ ആനന്ദമാകുന്നത്
പ്രണയത്തിന്റെ ആത്‌മാവറിയുംവരെ !

1 Comment
  1. sivadas 4 years ago

    Nice lines..

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2022. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account