ചുവന്നു തുടുത്ത നിന്റെ മുഖം
മേഘത്താൽ ഇരുൾമൂടപ്പെട്ട
മാനം പോലെയാണ്..

അടുത്തത് മഴയാണ്..
ഒന്നുകിൽ പുഞ്ചിരിയുടെ ചാറ്റൽ മഴ,
അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയത്തിന്റെ കുളിർ മഴ,
അല്ലെങ്കിൽ കോപത്തിന്റെ പേമാരി..

നിനക്ക് ചാറ്റൽ മഴയത്ത് നടക്കാനും
കുളിർമഴയത്ത് മൂടി പുതച്ച് ഉറങ്ങാനും
ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം..

പക്ഷേ എന്തുചെയ്യാം,
ഞാൻ പേമാരിയിൽ നീന്തിത്തുടിക്കാൻ
കൊതിക്കുന്നവനാണ്.

3 Comments
  1. Babu Raj 3 years ago

    ചാറ്റൽ മഴപോലെ സുന്ദരമായ കവിത

  2. Sunil 3 years ago

    Liked it…

  3. Retnakaran 3 years ago

    good..

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account