രണ്ട് കൈകളുയർത്തൂ
രണ്ട് വീതം വിരലുകളെ ചേർത്തൊരു
കണ്ണടയുണ്ടാക്കൂ,
അതിനുള്ളിലൂടെ നോക്കൂ
ആകാശത്തെയിരുട്ടിനെ,
അതിനാഴങ്ങളെ,
കാണുന്നില്ലേ
നക്ഷത്രങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത്?
ഒറ്റ ദിവസത്തെ
ആയുസ്സുമായി
നരച്ചു പിറവിയെടുക്കുന്നവർ
നക്ഷത്രങ്ങൾ,
കലങ്ങിയൊരു കണ്ണിൽ
പ്രതീക്ഷയുടെ തെളിനീര് ഉറ്റിച്ചവർ,
തിളങ്ങി തിളങ്ങി നിന്ന്
അപ്രത്യക്ഷമായവർ നക്ഷത്രങ്ങൾ.
എങ്കിലും നോക്കൂ,
നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ
ഇളനീർ കുഴമ്പിറ്റിച്ചശേഷം
തെളിയുന്നപോലെ
നിന്റെ കണ്ണുകൾ
ആകാശമാവുന്നില്ലേ
തിളക്കം കൊണ്ട്
നീയൊരു നക്ഷത്രമാവുന്നില്ലേ …

 

 

1 Comment
  1. Anil 4 years ago

    നന്നായിട്ടുണ്ട്

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account