അവന്‍, അവള്‍, അത് .. മൂന്നാം ലൈംഗികതയും നെറ്റി ചുളിയുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങളും..+

അവന്‍, അവള്‍, അത് .. മൂന്നാം ലൈംഗികതയും നെറ്റി ചുളിയുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങളും..

സ്നേഹത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ നൂലിഴകളാല്‍ അവനെ കെട്ടിയിടൂ…+

സ്നേഹത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ നൂലിഴകളാല്‍ അവനെ കെട്ടിയിടൂ…

അവര്‍ അന്യന്റെ സ്വകാര്യത കളിലേക്ക് എത്തി നോക്കി നിര്‍വൃതി അടയുകയാണ്..+

അവര്‍ അന്യന്റെ സ്വകാര്യത കളിലേക്ക് എത്തി നോക്കി നിര്‍വൃതി അടയുകയാണ്..

ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ അടുക്കളയിൽ പട്ടാളക്കാർക്കു കിട്ടുന്നത്+

ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ അടുക്കളയിൽ പട്ടാളക്കാർക്കു കിട്ടുന്നത്

നീർമാതള പൂക്കൾ തല്ലി പൊഴിയ്ക്കാതിരിക്കട്ടെ+

നീർമാതള പൂക്കൾ തല്ലി പൊഴിയ്ക്കാതിരിക്കട്ടെ

ലോക വനിതാ ദിനത്തിന്റെ പെരുമ്പറകൾ+

ലോക വനിതാ ദിനത്തിന്റെ പെരുമ്പറകൾ

പള്ളീലച്ചന്മാർ പീഡനം നടത്തിയാൽ ആർക്ക്, എന്താണ് കുഴപ്പം ???+

പള്ളീലച്ചന്മാർ പീഡനം നടത്തിയാൽ ആർക്ക്, എന്താണ് കുഴപ്പം ???

സായാഹ്ന ചിന്തകൾ+

സായാഹ്ന ചിന്തകൾ

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account