സദാചാര പോലീസിംഗല്ല, സദാചാര ഗുണ്ടായിസം+

സദാചാര പോലീസിംഗല്ല, സദാചാര ഗുണ്ടായിസം

തെളിയാത്തത് പലതും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും തെളിയാതെ തന്നെ ഇരിക്കും+

തെളിയാത്തത് പലതും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും തെളിയാതെ തന്നെ ഇരിക്കും

മനുഷ്യാവകാശം മറക്കുട പിടിച്ച മണ്ണിലെ  ചില സമര സത്യങ്ങൾ+

മനുഷ്യാവകാശം മറക്കുട പിടിച്ച മണ്ണിലെ ചില സമര സത്യങ്ങൾ

വളയണി ക്കൈകൾ വാളണി ക്കൈകളാകട്ടെ+

വളയണി ക്കൈകൾ വാളണി ക്കൈകളാകട്ടെ

ഉണര്‍ച്ചകളുടെ തിരയിളക്കങ്ങള്‍+

ഉണര്‍ച്ചകളുടെ തിരയിളക്കങ്ങള്‍

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു കാരുടെ സെക്കുലറിസ ത്തിൽ ദൈവമുണ്ടോ?+

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു കാരുടെ സെക്കുലറിസ ത്തിൽ ദൈവമുണ്ടോ?

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account