സ്വതന്ത്ര പോലീസിംഗ് ജനാധിപത്യത്തെ  വെല്ലുവിളിക്കുന്നു+

സ്വതന്ത്ര പോലീസിംഗ് ജനാധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു

+

ഇലയും മുള്ളും സാമൂഹ്യ പാഠം ആകുമ്പോള്‍!

+

ബുരാ മത് മാൻനാ!

+

മലയാളത്തിന്റെ പച്ചപ്പുകൾ ഇറോമിന് ഇടം നൽകുമോ?!

+

അവന്‍, അവള്‍, അത് .. മൂന്നാം ലൈംഗികതയും നെറ്റി ചുളിയുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങളും..

സ്നേഹത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ നൂലിഴകളാല്‍ അവനെ കെട്ടിയിടൂ...+

സ്നേഹത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ നൂലിഴകളാല്‍ അവനെ കെട്ടിയിടൂ…

+

അവര്‍ അന്യന്റെ സ്വകാര്യത കളിലേക്ക് എത്തി നോക്കി നിര്‍വൃതി അടയുകയാണ്..

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account