മഹാമാരിക്കെതിരെ ഒരുമിച്ചു പോരാടാം+

മഹാമാരിക്കെതിരെ ഒരുമിച്ചു പോരാടാം

വീട്ടിലിരിക്കാം, അതിജീവിക്കാം+

വീട്ടിലിരിക്കാം, അതിജീവിക്കാം

ലോക്ക് ഡൌൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില മനഃശാസ്‌ത്ര പ്രശ്‌നങ്ങൾ+

ലോക്ക് ഡൌൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില മനഃശാസ്‌ത്ര പ്രശ്‌നങ്ങൾ

സേഫ് ആവുക, സേഫ് ആവാൻ അനുവദിക്കുക+

സേഫ് ആവുക, സേഫ് ആവാൻ അനുവദിക്കുക

പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിവിധി+

പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിവിധി

അതീവ കരുതലോടെ സംസ്ഥാനം+

അതീവ കരുതലോടെ സംസ്ഥാനം

തുരത്തണം കോവിഡ് – 19+

തുരത്തണം കോവിഡ് – 19

അശാന്തിയോടെ തലസ്ഥാനം+

അശാന്തിയോടെ തലസ്ഥാനം

അലൻ-താഹ കേസിൽ മുൻവിധി വേണ്ട: പ്രൊഫ. ജി ബാലമോഹൻ തമ്പി+

അലൻ-താഹ കേസിൽ മുൻവിധി വേണ്ട: പ്രൊഫ. ജി ബാലമോഹൻ തമ്പി

ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അമ്മമാർ+

ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അമ്മമാർ

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account