സ്‌ത്രീ വിരുദ്ധ കേരളം+

സ്‌ത്രീ വിരുദ്ധ കേരളം

പെൺവിദ്യാഭ്യാസം+

പെൺവിദ്യാഭ്യാസം

പെണ്ണുങ്ങൾ മല ചവിട്ടുമ്പോൾ+

പെണ്ണുങ്ങൾ മല ചവിട്ടുമ്പോൾ

വേണം ജൻഡർ കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ+

വേണം ജൻഡർ കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ

പ്രളയാനന്തരകാലം+

പ്രളയാനന്തരകാലം

സംഘടിത മതങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴുമ്പോൾ+

സംഘടിത മതങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴുമ്പോൾ

എന്റെ കേരളമേ….!+

എന്റെ കേരളമേ….!

അതിജീവനത്തിന്റെ ഓണക്കാലം+

അതിജീവനത്തിന്റെ ഓണക്കാലം

വായനയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന വിധം+

വായനയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന വിധം

മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം+

മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account