മലയാളി ഞാറ്റുവേല+

മലയാളി ഞാറ്റുവേല

സംസ്കാരം മായക്കണ്ണാടിയിലൂടെ..+

സംസ്കാരം മായക്കണ്ണാടിയിലൂടെ..

കുതിക്കുന്ന മലയാളിയ്ക്ക്  കൊച്ചി മെട്രൊ – എന്ന്  സ്വന്തം ശ്രീധരൻ+

കുതിക്കുന്ന മലയാളിയ്ക്ക് കൊച്ചി മെട്രൊ – എന്ന് സ്വന്തം ശ്രീധരൻ

അടിവസ്ത്രമില്ലാതെ മേല്‍വസ്ത്രമിടുന്നവർ…+

അടിവസ്ത്രമില്ലാതെ മേല്‍വസ്ത്രമിടുന്നവർ…

മനുഷ്യന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു പട്ടിയുമില്ല!!??+

മനുഷ്യന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു പട്ടിയുമില്ല!!??

കത്തിമുനയിലെ ചിന്തകള്‍ !+

കത്തിമുനയിലെ ചിന്തകള്‍ !

അവൾക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നത് ബ്രാ മാത്രമല്ലായിരുന്നു; ആത്മാഭിമാനം കൂടിയായിരുന്നു..+

അവൾക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നത് ബ്രാ മാത്രമല്ലായിരുന്നു; ആത്മാഭിമാനം കൂടിയായിരുന്നു..

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account