പള്ളീലച്ചന്മാർ പീഡനം നടത്തിയാൽ ആർക്ക്, എന്താണ് കുഴപ്പം ???+

പള്ളീലച്ചന്മാർ പീഡനം നടത്തിയാൽ ആർക്ക്, എന്താണ് കുഴപ്പം ???

സായാഹ്ന ചിന്തകൾ+

സായാഹ്ന ചിന്തകൾ

സദാചാര പോലീസിംഗല്ല, സദാചാര ഗുണ്ടായിസം+

സദാചാര പോലീസിംഗല്ല, സദാചാര ഗുണ്ടായിസം

തെളിയാത്തത് പലതും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും തെളിയാതെ തന്നെ ഇരിക്കും+

തെളിയാത്തത് പലതും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും തെളിയാതെ തന്നെ ഇരിക്കും

മനുഷ്യാവകാശം മറക്കുട പിടിച്ച മണ്ണിലെ  ചില സമര സത്യങ്ങൾ+

മനുഷ്യാവകാശം മറക്കുട പിടിച്ച മണ്ണിലെ ചില സമര സത്യങ്ങൾ

വളയണി ക്കൈകൾ വാളണി ക്കൈകളാകട്ടെ+

വളയണി ക്കൈകൾ വാളണി ക്കൈകളാകട്ടെ

ഉണര്‍ച്ചകളുടെ തിരയിളക്കങ്ങള്‍+

ഉണര്‍ച്ചകളുടെ തിരയിളക്കങ്ങള്‍

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account