എഴുത്ത്, ജീവിതം, സ്‌ത്രീവാദം – ചില മൗലിക നിരീക്ഷണങ്ങൾ+

എഴുത്ത്, ജീവിതം, സ്‌ത്രീവാദം – ചില മൗലിക നിരീക്ഷണങ്ങൾ

എഴുത്ത്, സമൂഹം, രാഷ്‌ട്രീയം – T.D. രാമകൃഷ്‌ണൻ സംസാരിക്കുന്നു+

എഴുത്ത്, സമൂഹം, രാഷ്‌ട്രീയം – T.D. രാമകൃഷ്‌ണൻ സംസാരിക്കുന്നു

എഴുത്തനുഭവങ്ങള്‍ – ഡോ. സി. ഗണേഷ്+

എഴുത്തനുഭവങ്ങള്‍ – ഡോ. സി. ഗണേഷ്

കഥാകാരി ബ്രിജിയുമായി ഒരഭിമുഖം+

കഥാകാരി ബ്രിജിയുമായി ഒരഭിമുഖം

എഴുത്തു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ദിരാ ബാലൻ+

എഴുത്തു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ദിരാ ബാലൻ

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account