എഴുത്ത്, ജീവിതം, സ്‌ത്രീവാദം – ചില മൗലിക നിരീക്ഷണങ്ങൾ+

എഴുത്ത്, ജീവിതം, സ്‌ത്രീവാദം – ചില മൗലിക നിരീക്ഷണങ്ങൾ

എഴുത്ത്, സമൂഹം, രാഷ്‌ട്രീയം – T.D. രാമകൃഷ്‌ണൻ സംസാരിക്കുന്നു+

എഴുത്ത്, സമൂഹം, രാഷ്‌ട്രീയം – T.D. രാമകൃഷ്‌ണൻ സംസാരിക്കുന്നു

എഴുത്തനുഭവങ്ങള്‍ – ഡോ. സി. ഗണേഷ്+

എഴുത്തനുഭവങ്ങള്‍ – ഡോ. സി. ഗണേഷ്

കഥാകാരി ബ്രിജിയുമായി ഒരഭിമുഖം+

കഥാകാരി ബ്രിജിയുമായി ഒരഭിമുഖം

എഴുത്തു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ദിരാ ബാലൻ+

എഴുത്തു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ദിരാ ബാലൻ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account