+

മലയാള കഥ കൂടുതൽ ബഹുസ്വരമാകുന്ന കാലം: ഹരിദാസ് കരിവെള്ളൂർ

+

എഴുത്ത്, ജീവിതം, സ്‌ത്രീവാദം – ചില മൗലിക നിരീക്ഷണങ്ങൾ

+

എഴുത്ത്, സമൂഹം, രാഷ്‌ട്രീയം – T.D. രാമകൃഷ്‌ണൻ സംസാരിക്കുന്നു

+

എഴുത്തനുഭവങ്ങള്‍ – ഡോ. സി. ഗണേഷ്

+

കഥാകാരി ബ്രിജിയുമായി ഒരഭിമുഖം

എഴുത്തു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ദിരാ ബാലൻ+

എഴുത്തു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ദിരാ ബാലൻ

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account