+

നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്നപോലെ

+

സ്വപ്‌നങ്ങളിലേയ്ക്ക് കുറുക്കുവഴികളില്ല

+

സിംപതിക്കും എംപതിക്കും ഇടയിൽ

പ്രണയവും പ്രതികാരവും+

പ്രണയവും പ്രതികാരവും

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account