കലാലയ ഓര്‍മ്മകളിലൂടെ, ഒരു പിറന്നാള്‍ദിനം..!!+

കലാലയ ഓര്‍മ്മകളിലൂടെ, ഒരു പിറന്നാള്‍ദിനം..!!

+

എന്റെ കൗമാരം നീ നിറമുള്ളതാക്കി..

മഴയ്ക്കായി അല്‍പ്പനേരം ..+

മഴയ്ക്കായി അല്‍പ്പനേരം ..

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account