ശബ്‌ദങ്ങളുടെ സിംഫണി+

ശബ്‌ദങ്ങളുടെ സിംഫണി

പ്രണയത്തിന്റെ ബൈബിൾ+

പ്രണയത്തിന്റെ ബൈബിൾ

സമീറിന്റെ ദുബായ്+

സമീറിന്റെ ദുബായ്

പുതിയ കാഴ്‌ചകളുടെ ജല്ലിക്കെട്ട്+

പുതിയ കാഴ്‌ചകളുടെ ജല്ലിക്കെട്ട്

ശക്‌തമായി രാഷ്‌ട്രീയം പറയുന്ന മമ്മാലി+

ശക്‌തമായി രാഷ്‌ട്രീയം പറയുന്ന മമ്മാലി

നീഹാരികയുടെ ലൂക്ക!+

നീഹാരികയുടെ ലൂക്ക!

തുളച്ചു കയറുന്ന ‘ഉണ്ട’ – കാണാതിരിക്കരുത്+

തുളച്ചു കയറുന്ന ‘ഉണ്ട’ – കാണാതിരിക്കരുത്

ദ ഗ്രേറ്റ് തമാശ!+

ദ ഗ്രേറ്റ് തമാശ!

തൊട്ടപ്പനും സാറയും രണ്ട് എഴുത്തുകാരും+

തൊട്ടപ്പനും സാറയും രണ്ട് എഴുത്തുകാരും

ഇഷ്‌ക് – ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു, പലതരത്തിൽ!+

ഇഷ്‌ക് – ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു, പലതരത്തിൽ!

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account