ഫാൻസിനിട്ടാണ് രാജയുടെ പണി!!+

ഫാൻസിനിട്ടാണ് രാജയുടെ പണി!!

ലൂസിഫറും ഫാൻസും മാസ്സും+

ലൂസിഫറും ഫാൻസും മാസ്സും

ലാൽ ജോസിന്റെ കളർഫുൾ ഫലൂദ+

ലാൽ ജോസിന്റെ കളർഫുൾ ഫലൂദ

2018 ഡിസംബറിനെ എഴുപതുകളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ..+

2018 ഡിസംബറിനെ എഴുപതുകളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ..

അത്ര മോശം സിനിമയാണോ ഒടിയൻ!+

അത്ര മോശം സിനിമയാണോ ഒടിയൻ!

രണ്ടാം എന്തിരനും പാപ്പാസും!+

രണ്ടാം എന്തിരനും പാപ്പാസും!

മായക്കാഴ്ച്ചകളും സിട്ടുക്കുരുവികളും…+

മായക്കാഴ്ച്ചകളും സിട്ടുക്കുരുവികളും…

ജോസഫും പീറ്ററും!+

ജോസഫും പീറ്ററും!

പോലീസിന്റെ മനഃസാക്ഷിക്കോടതിയിൽ ‘ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ’+

പോലീസിന്റെ മനഃസാക്ഷിക്കോടതിയിൽ ‘ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ’

‘സർക്കാർ’ – മസാല മാത്രമല്ല..+

‘സർക്കാർ’ – മസാല മാത്രമല്ല..

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account