ശാന്തിയിലേക്ക് സ്വന്തം മനസ്സിനെ ഉയർത്തുക+

ശാന്തിയിലേക്ക് സ്വന്തം മനസ്സിനെ ഉയർത്തുക

മലയാളത്തിന്റെ തീരാനഷ്‌ടം+

മലയാളത്തിന്റെ തീരാനഷ്‌ടം

ബാല്യമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനും ഭാവിയുണ്ടാകില്ല എന്ന് നിങ്ങളോർക്കാഞ്ഞതെന്താ..?+

ബാല്യമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനും ഭാവിയുണ്ടാകില്ല എന്ന് നിങ്ങളോർക്കാഞ്ഞതെന്താ..?

അധികാരമുണ്ടെങ്കിലേ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുണ്ടോ?+

അധികാരമുണ്ടെങ്കിലേ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുണ്ടോ?

ആരേയും ചതിക്കണ്ച്ചിട്ട് ഞാൻ… ഞാനൊന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ല+

ആരേയും ചതിക്കണ്ച്ചിട്ട് ഞാൻ… ഞാനൊന്നും ചെയ്‌തിട്ടില്ല

പേറും പിറപ്പും മാത്രം മതിയോ പെണ്ണിന്?+

പേറും പിറപ്പും മാത്രം മതിയോ പെണ്ണിന്?

എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ദേവദാസികൾ..+

എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ദേവദാസികൾ..

ഒരിക്കലും ഒരമ്മയും എന്റെ പ്രവൃത്തി ആവർത്തിക്കരുതേ എന്ന് ഞാൻ  അപേക്ഷിക്കുന്നു+

ഒരിക്കലും ഒരമ്മയും എന്റെ പ്രവൃത്തി ആവർത്തിക്കരുതേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു

പട അറയ്ക്കലാണെങ്കിലും ചിറയ്ക്കലാണെങ്കിലും പാട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ+

പട അറയ്ക്കലാണെങ്കിലും ചിറയ്ക്കലാണെങ്കിലും പാട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ

ഇതുപോലൊരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടി എന്നെയും ബാക്കി  വെക്കണമായിരുന്നു+

ഇതുപോലൊരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടി എന്നെയും ബാക്കി വെക്കണമായിരുന്നു

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account