ചൊവ്വയിലല്ല… ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്ത്..+

ചൊവ്വയിലല്ല… ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്ത്..

വിസ്മയങ്ങളുടെ കലവറ!+

വിസ്മയങ്ങളുടെ കലവറ!

തെരുവുകള്‍… അലസം, സുന്ദരം!+

തെരുവുകള്‍… അലസം, സുന്ദരം!

സ്റ്റോറയും ലിറ്റ്ലയും+

സ്റ്റോറയും ലിറ്റ്ലയും

സുവര്‍ണ്ണ വൃത്തത്തിലെ കാഴ്ചകള്‍+

സുവര്‍ണ്ണ വൃത്തത്തിലെ കാഴ്ചകള്‍

വഴി മുടക്കിയും വിരുന്നൂട്ടിയും ഒരു ദ്വീപ്‌!+

വഴി മുടക്കിയും വിരുന്നൂട്ടിയും ഒരു ദ്വീപ്‌!

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account