ചാത്ത്വോര്ക്ക് വനിതാ ദെനത്തിന് വൈന്നേരത്ത് തോന്നീത് …

“ചുറ്റും കടന്ന് നെലവിളിക്ക്യാ, ‘പെടണം… പീഢനംന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. കുടുംപത്ത് വരുമ്പോ കേട്ട്ണ്ടാർന്ന ചില ചോദ്യങ്ങള്ണ്ടാർന്നെ ഓർമ്മെണ്ടോ കാത്ത്വോ?”

‘ന്താ ദ് ?’

“ചൊമച്ച് തുപ്പണ കഫത്തിന്റെ കൂടെ, എവ്ടാർന്നു കുട്ട്യേ ഇയ്യ് ഇത്രെം നേരം… അന്തിയാവണത് കണ്ടില്ല്യാർന്നോ.. ല്ലങ്കീ… ഈ ഇര്ട്ടാൻ നേരത്ത് ഒറ്റക്ക് പോണ്ടാ നീയ്യെന്ന് ന്നൊക്കെ?”.

‘ഞാ മറക്ക്വോ?…നിക്കി സ്വൈരം തന്ന്ണ്ടോ ന്റെ അമ്മായിപ്പനും അമ്മേം… ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ പാട്വോ… ഇല്ല.വല്ലവരോടും കൂട്ടം കുടാൻ പാട്വോ … അതുല്യാ. ന്താ ദ് കാത്ത്വോ…ആരോടാ നീ കൂട്ടംകുട്ണ് കാത്ത്വോന്ന് നൂറായിരം ചോത്യങളാർന്നെ…’

“ആ ചോത്യങളാർന്നെന്റെ കാത്ത്വോ നെന്റെം ന്റെം ദൈര്യണ്ടാർന്നെ… അതെന്നാർന്നു മ്ട് ദേവൂട്ടീം കണ്ണൻചെക്കനും ആങ്ങളപെങ്ങളമാരായി കഴിയാൻണ്ടായതും”

‘ങ്ള് പറഞെന്റെ പൊരുള് മനസിലായിന്നും… മൂപ്പും ഇളെതും ല്ലാണ്ടത്തെ സംസാര പ്പോ ആണിനും പെണ്ണിനും… സമാസമാത്രെ’

“സമാസമാവണെന് ന്താ പ്പോ കൊഴപ്പം …? സമാസമാവന്നെ വേണ്ടെ… ന്നാ ആണാന്നും പെണ്ണാന്നും അമ്മേന്നും അച്ഛനാന്നും ആങ്ങളെന്നും പെങ്ങളെന്നും… തണ്ടീം തരംന്നും ഒക്കെ ഓർമ ണ്ടാവും വേണം….”

“കുട്ട്യോളെ കാണുമ്പോ കുട്ട്യോളാന്നും വല്ല്യോരെ കാണുംമ്പോ വല്ല്യോരാന്നും വേണം.”

‘ന്നത്തെ കുട്ട്യോള്ക്ക് ആ പോതൊന്നുംല്ല്യാ…’

“ന്നാ വല്ല്യോർക്കോ?”

“അമിതാവണതാ ല്ലാത്തിനും കാരണം… പഷ്ണീം പാട്വോർന്നപ്പോ ഈ പൊന്തലൊന്നുണ്ടാർന്നില്ലെ”

‘പ്പോ ല്ലാം കൈ വിട്ട് പോയിരിക്കണു… ലക്കുംലഗാനും ബെല്ലും ബ്രക്കുല്ലാതെ പോവ്വാ … ല്ലാം… എവ്ടെ പോയെത്വോ ന്തോ?’

“..ല്ലാം എത്തണ്ടോടത്തന്നെ എത്തും ന്റെ കാത്ത്വോ… കൊല്ലിലും ചാവിലും… ന്നാ നീയ്യ് കണ്ടോ!”

4 Comments
 1. Haridasan 2 years ago

  ചത്തോർക്കും നാടിനെ കുറിച്ച് ആദി തന്നെ.. കലികാലം..

 2. Raghu 2 years ago

  നന്നായിട്ടുണ്ട്

 3. Ajay 2 years ago

  വായന
  നന്ദി

 4. KGP Nair 2 years ago

  Good

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account