വീട്ടിലെ ചൂരലും
പളളിക്കൂടത്തിലെ ചൂരലും
കുപ്പയിൽ തള്ളിയ
കുട്ട്യോളെ
നാട്ടിൽ ചൂരല്
നാലണ്ണെമുണ്ടെ…
കുട മറക്കണ്ട
വെയിലും മഴയും വരാം…
കുടി മറക്കണ്ട
മൂലക്കൊരമ്മയുമച്ഛനും
കരഞ്ഞിരുപ്പുണ്ട്
മുഖത്തൊരു മുണ്ടിട്ടു
മൂടി നിൻ പൊന്നാങ്ങളയും…
ഇരയാവേണ്ട
ഇരുട്ടിനുളളിലും
ഇരുണ്ട നിൻ നിഴലിലും
ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്
വേട്ടനായ്ക്കൾ…
പരക്കെ പരക്കുന്ന
കാമാണു നിന്നെ പ്രാപിക്കാതിരിക്കട്ടെ…
പോയ് വരൂ നീ
പ്രതിഷേധകൊടിയുമായ്…
ഇനിയിവിടെ നിനക്ക്
ചൂരലില്ല…
ചാരിയിരുന്നു കരയാൻ
ചുമരും…

2 Comments
  1. Retnakaran 2 years ago

    Good one..

  2. Sandeep 2 years ago

    നന്നായിട്ടുണ്ട്

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account