രചന, അവതരണം: മ്യൂസ് മേരി.
എഴുത്തുകാരി, അധ്യാപിക. രണ്ടു കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും ഒരു നോവൽ വിവർത്തനവും മൂന്നു ലേഖനസമാഹാരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രണ്ടു പുസ്‌തകങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്‌തു.

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2022. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account