കൃഷ്‌ണ

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തോളൂർ സ്വദേശിയാണ്. കൽപ്പറ്റ ഗവ. കോളജിൽ നിന്ന് മാസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ & ജേണലിസം ബിരുദം. കോഴിക്കോട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പരസ്യ കമ്പനിയിൽ കണ്ടൻ്റ് റൈറ്ററായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

1 Comment
  1. Arjun Jose 2 weeks ago

    Use headphones for better experience!!!

    കവി തന്റെ ചുറ്റിലും ഉള്ള നീറുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തുന്നു

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account