ഫെബിനി എം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാറത്തോട് സ്വദേശിയാണ്. SCMSകോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ,
ലണ്ടൻ മലയാളം റേഡിയോയിൽ റേഡിയോ ജോക്കി,
റിലേഷന്ഷിപ് കോച്ച് ആൻഡ് കൗൺസിലർ,
Managing trustee-കൂട്ട് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account