അനുഭവങ്ങളുടെ അപരിമേയമായ ലോകത്തെ ഭാഷകൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഭാഷ സാഹിത്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. സാന്ദ്രമായ അനുഭവങ്ങളായിത്തീരുമ്പോൾ അതിന് കവിത തന്നെ വേണ്ടി വരുന്നു. ആ നിലയിൽ മനുഷ്യരുടെ അനന്യമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ആവിഷ്‌കാരമായി സമകാലിക മലയാള കവിത മാറിയിട്ടുണ്ട്.

ആനുകാലികങ്ങളിലെ മലയാള കവിതയുടെ പ്രവണതകളെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. കവിതയുടെ പ്രമേയ സ്വീകരണം, ആശയലോകം, ആഖ്യാന സവിശേഷതകൾ എല്ലാം ഇവിടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഇരുപത്തിയഞ്ചിലേറെ വയസ്സു പ്രായമുള്ള കവിതയുടെ ഭാവുകത്വ – ഭാഷാ പരിണാമത്തെയാണ് പുതുകവിത എന്ന് നാം വിളിച്ചു പോരുന്നത്. ഭൂതകാലത്തുനിന്നുള്ള വിടുതലും വർത്തമാനത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യാത്‌മ പുനഃസൃഷ്‌ടിയും നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം എന്തും വഴങ്ങുന്ന, ഏതു പ്രമേയവും ഏതു എഴുത്തു മട്ടും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു മെയ് വഴക്കം സമകാലിക മലയാള കവിത ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചെറിയവർക്കറിയുമാറുരചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമേയ സ്വീകരണവും ആഖ്യാന മട്ടുമാണ് പുതിയ ജനുസ്സിലെ കവിതകൾക്ക്. അത് മുഖ്യധാര പുറത്തു നിർത്തിയ അനുഭവങ്ങളെയും അനുഭൂതികളെയും അകത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതുവരെ തെളിയാത്ത ചിത്രങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു… ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒച്ചകളെ  കേൾപ്പിക്കുന്നു…

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account