മനുജരിതാ പല വിധം..
വേഷ പകർച്ചകളിൽ
ഭാവങ്ങളിൽ, കർമ്മങ്ങളിൽ
ചിരിച്ചാലൊന്ന് മറു ചിരി
തൂകാത്തവർ  ബിംബങ്ങളെ
പോലെ മറു ചിലർ
നിഗൂഢ ഭാവം പേറുന്നവർ
എങ്കിലോ സ്‌നിഗ്‌ദ്ധമാം
മനസ്സുള്ളവർ  ഒരു പക്ഷെ
ഒരു വേള ക്രുദ്ധ ഭാവം
തിണിർപ്പിച്ച മുഖമോട് ചിലർ
തുരുത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവർ –
കൂട്ടത്തിൽ രസിപ്പവരൊരു വശം
ബാലകരെ പോലെയും ചിലർ
മരണമണി മുൻകൂട്ടി കേൾക്കുന്നവർ
തീജ്വാലയിൽ വെന്തുരുകിയവർ
ജാതിഭേദം നോക്കാത്തവർ
വരും കാലമറിയുന്നവർ ചിലർ
യന്ത്രമാകും മനുഷ്യർ ചിലർ
എല്ലാവരും മാനുജർ താനെന്ന
സത്യമറിഞ്ഞീടുകിലെല്ലാമലിയുന്നു
പ്രാപ്യമാം സ്‌നേഹതീരത്തു
വീറും വാശിയും വെന്തുരുകട്ടെ
സാഹോദര്യത്തിൻ നീരുറവകൾ
ചുഴിയില്ലാതൊഴുകട്ടെ..

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account