രൂപക്കൂട്ടിന് മുന്നിൽ
കരിന്തിരി പുകയുകയാണ്
കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ
ഒരു കുറുക്കൻ
ആട്ടിൻകുട്ടിയെ രുചി വേദം
മൂളിക്കേൾപ്പിക്കുന്നു

പൊള്ളിയ ആത്മാവുമായി
ഒരു പച്ചില പോലുമില്ലാത്ത
വെയിൽത്തണലിലേക്ക്
ആട്ടിൻകുട്ടി ഇറങ്ങിയോടുന്നു

കൂട്ടം വിട്ട ആടിനും
ചാട്ടം പിഴച്ച കുരങ്ങനും
പുകഞ്ഞ കൊള്ളിക്കും
വറചട്ടിയിൽ നിന്ന്
എരിതീയിലേക്കാണ്
സ്വർഗമെന്ന്
അജപാലകനും
അറവുകാരനും തമ്മിൽ
ഒപ്പിട്ട കരാർ
അരമനയിൽ ചില്ലിട്ടു തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്

നീതിയുടെ വാ മൂടിക്കെട്ടിയ
ചക്രവർത്തിമാർ
ചെന്നായ്ക്കൾക്കുടുക്കാൻ
ആട്ടിൻതോലിനായി
കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്

മുള്ളുകളിൽനിന്നു മുന്തിരിപ്പഴവും
ഞെരിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്നു
അത്തിപ്പഴവും പറിച്ചുതിന്ന്
അത്യുന്നതങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർക്ക്
നിത്യവും സ്‌തുതി പാടുന്നതിനാൽ
അജപാലകന്റെ വിശപ്പിന്
മറുചോദ്യമില്ല

എല്ലാ വചനങ്ങളും
ജഡ ലിപികളായിത്തീരുമ്പോൾ
കണ്ണിരിന്റെ പുഴകൾ
ഇനി കാൽവരിയിലേക്ക് തിരിച്ചൊഴുകും
പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാകയാൽ
അതിൽ
നമ്മളെല്ലാരും
ഒന്നിച്ച് ഒലിച്ചു പോവും

ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും
അത്ര മാത്രം പുളിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു.

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account