അദ്ധ്യയം 2

നാടകം…

കലയെ ജീവനോളം സ്നേഹിക്കുകയും സിനിമാ താരങ്ങളെ ദൈവത്തെ പോലെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിദ്ധ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജാണ് വി എൻ എസ്. പ്രശസ്ത കവി ഗോപനും, കഥാകൃത്ത്  കൃഷ്ണനും, സംവിധായകൻ മോഹൻ കുമാറും, നാടക നടൻ  മുരളിയും വി എൻ എസ് കോളേജിന്റെ സന്തതികളാണ്. കോളേജ് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവേകും ചങ്ങാതിമാരുംഅവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകത്തിന്റെ പേരാണ് നരസിംഹം.

ഹിരണ്യകശിപുവിന് പരമവിഷ്ണുഭക്തനായ പുത്രൻ ജനിച്ചു. വിഷ്ണുഭക്തിയിൽ നിന്നും തന്റെ പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദനെ പിന്തിരിപ്പിയ്ക്കാൻ ഹിരണ്യകശിപു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ വധിയ്ക്കാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു. പരാജിതനായ ഹിരണ്യകശിപു ക്രോധം പൂണ്ട് പ്രഹ്ലാദനോട് വിഷ്ണുവിനെ കാട്ടിത്തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൂണിലും തുരുമ്പിലും വിഷ്ണു വസിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ അറിയിയ്ക്കുകയും അനന്തരം തൂൺ പിളർന്ന് മഹാവിഷ്ണു നരസിം‌ഹമൂർത്തിയായി അവതരിച്ചു. സന്ധ്യക്ക് തന്റെ മടിയിൽ കിടത്തി നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനോ മൃഗമോ അല്ലാത്ത നരസിംഹം ഹിരണ്യകശിപു വധം നടത്തി. ശേഷം ശാന്തനായ നരസിം‌ഹമൂർത്തി പ്രഹ്ലാദനെ അനുഗ്രഹിച്ച് അപ്രത്യക്ഷനായി.

(തുടരും)

3 Comments
  1. Haridasan 3 years ago

    Liking it…

  2. Retnakaran 3 years ago

    തുടരുക…

  3. Anil 3 years ago

    Good narration..

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account