• ചുവപ്പിന്‍റെ സാധ്യതകള്‍

    ഭരതമുനി രൗദ്രം എന്ന രസത്തിനു പ്രതീകവത്ക്കരിച്ച നിറമാണ് ചുവപ്പ്. വര്‍ണത്തിന്‍റെ ശാസ്ത്രീയവശങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ ചുവപ്പ് പ്രാഥമിക വര്‍ണങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും തരംഗദൈര്‍ഘ്യ

  • കഥകളിയുടെ സാഹിത്യരൂപമാണ് ആട്ടക്കഥ. കൊട്ടാരക്കരതമ്പുരാന്‍റെ രാമനാട്ടമാണ് ആട്ടക്കഥയ്ക്ക്  മാതൃകയായത്. കഥകളിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവായി കൊട്ടാരക്കരതമ്പുരാന്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ രാമനാട്ടത്തെ പരിഷ്ക്കരിച്ച് ആധുനി

  • Ardralakshmi Vijayan became a registered member 2 years, 3 months ago

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account