• എന്തുകൊണ്ടാവാം
    എന്നക്ഷരങ്ങളെല്ലാം
    നിന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതുവാനനുവാദമരുളുന്നത്?

    എന്തുകൊണ്ടാവാം
    എന്റെ വരികൾക്കിടയിലും നി൯
    വാങ്‌മയ ചിത്രം മറഞ്ഞിരിപ

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account