• കാലം അകലുന്ന കാലത്ത്
  ജീവൻ യാത്രയവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ
  ഇനിയൊരു ജന്മം സാധ്യമെങ്കിൽ
  ഞാനായി നീ പുനർജ്ജനിച്ചീടണം
  പൂർണമായൊരു ഞാൻ

  നാമൊന്നിച്ചു തുടങ്ങിയ നാൾമുതൽ
  ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്രയവസാ

 • Aswathi wrote a new post, നീ 1 year, 9 months ago

  നിന്നെ മറന്നെന്നു ഉറക്കെ പറയുമ്പോൾ
  ഉള്ളിലായി തേങ്ങുന്നു വ്യർത്ഥമായി…
  പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞൊരാ നൂലിന്റെയറ്റത്തു
  വിസ്‌മയം കൊണ്ടു ഞാൻ നിന്നിടുന്നു
  വാക്കിൻമുനയാ

 • Aswathi became a registered member 1 year, 9 months ago

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account