• ഓണം പാടുമ്പോൾ

    പണ്ട് പണ്ട്‌ എൽ ഈ ഡി യ്ക്കും പാനസോണിക്കിനും മുൻപ്, ഒനിഡയുടെ കളർ ടി വി കാലത്തെ ദൂരദർശന്റെ ഓണ പാട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് കഥയുടെ തുടക്കം. ഓർമയുടെ വലിയ പിടിത്തമില്ലാത്തതിനാൽ മാവേലി നാട് വാണീടും കാലം നിര ന

  • തിരിച്ചറിയാനാവാതെ പോയ സ്നേഹസങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ ദുഃഖഭരിതമായ ശബ്‌ദരൂപമായിരുന്നു “എന്നിട്ടും നീയെന്നെയറിഞ്ഞില്ലല്ലോ”. സ്ക്രീനിൽ നിറകണ്ണുകളോടെ റാണി പദ്‌മിനി “എന്നാർ

  • ആതിര എ's profile was updated 1 month ago

  • ആതിര എ changed their profile picture 1 month ago

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account