• വിരുദ്ധ സത്യവും വിയോഗത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും

  മറ്റൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരമാണ് കവിത. സത്യത്തിൻ്റെ മറുപുറം ഒരു സൗന്ദര്യ ദർശനമായി അതിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നു. വ്യവസ്ഥാപിതമായിത്തീർന്ന ഒരു സൗന്

 • കണ്ണുനീർത്തുള്ളി

  തപ്തമായ മനസ്സിൻ്റെ നീരവധ്വനിയായിരുന്നു സുഗതകുമാരി. വിഷാദം ഖനീഭവിച്ച വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിമോചനത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭാഷ്യങ്ങൾ തീർക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഒന്നിനോടും കലഹിക്കാത്ത പുതിയൊരു മാനവചേതനയെ അവർ ഉൾവഹിച്

 • അനുഭൂതിയും ആത്മസത്തയും

  കവിത ഒരു ആത്മസത്തയുടെ ആവിഷ്ക്കാരം കൂടിയാണ്. അനുഭൂതിയായി പരിണമിക്കുന്ന അനുഭവം സത്താസ്വരൂപമായ ഒരു സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയും വാങ്മയങ്ങളിൽ ഒരമൂർത്

 • ഭാവനയുടെ അകവും പുറവും

  ചിന്താബന്ധുരമായ ഒരു വാങ്മയമാണ് കവിത. അനുഭവങ്ങളെ അനുഭൂതികളാക്കി വിചാര ലോകങ്ങളിലേയ്ക്ക് അത് എപ്പോഴും ഒരു പുതുവഴി വെട്ടും. ചിലനേരങ്ങളിൽ ഉത്തരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചോദ

 • ജ്ഞാനാത്മകതയും സൗന്ദര്യാത്മകതയും

  നിഗൂഢതയുടെ അകംപൊരുളുകൾ തേടുന്നതാണ് കവിത. അത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അനന്തതയാവാം, പ്രകടമാവാത്തമനുഷ്യ ഭാവമാവാം,  പ്രകൃതിയുടെ രമണീയ ചിത്രമാവാം, ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഏതെങ്കിലും അനു

 • കവിതയും കേവല സൗന്ദര്യവും

  കലയിൽ കേവലമായ സൗന്ദര്യാത്മകത സാധ്യമല്ല. കാളിദാസനും കാലത്തിൻ്റെ ദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്‌. വ്യാകുലമായ ഒരു കാലത്ത് വ്യാമുഗ്ധമായി കവിത എഴുതപ്പെടുന്നില്ല. എങ്കിലും ഏതോ നിലയിൽ ജനങ്ങ

 • ഉൽകൃഷ്ടമായ അവതാരവും ഒന്നുമല്ലാത്ത ഉറുമ്പും

  ചേർച്ചയില്ലാത്ത രണ്ടിനെ ചേർത്തുവെയ്ക്കുന്ന വിഷമമാണ് കവിത. ചിലപ്പോഴത് വിഷം തന്നെയാവും. വിഷം കുടിക്കുന്ന നീലകണ്ഠനാണ് കവി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാവ

 • ചേറിൻ്റെ പോരിൻ്റെ പേര്

  ഒരു തുള്ളി രക്തം, ഒരു കനൽത്തരി, ഒരു പിടി മണ്ണ്, മോഹിതമായ ഒരു നോട്ടം, ഒരു ജല സ്പർശം, ഒരു ശ്രവ്യനിർവൃതി അങ്ങനെ അനുഭൂതിയുടെ ഒരുനുള്ളു മതിയാകും  കവിതയ്ക്ക്. ചരിത്ര ഖണ്ഡം മാത്രമല്ല ഒരർദ്ധനിമി

 • ഭാവനയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഭാഷ

  കവിത രൂപത്തിൻ്റെ മാത്രം ആവിഷ്കാരമല്ല. ഭാഷയുടേയും അർത്ഥത്തിൻ്റേയും ശബ്ദത്തിൻ്റേതുമാണത്. ഇത് ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല. ഒരു കുറിയ വരിക്കു കീഴേ മറ്റൊരു കുറിയ വരി എഴുതിച്ചേർത്തല്ല കവിത നിർമ്

 • മണ്ണുണ ചോരെ അഥവാ ഗോത്ര ഭാവന

  പരിഷ്കൃതമായ മാനവസമൂഹം പൊതുവെ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം അന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റേതാണ്. തൊഴിലിൽ നിന്ന്, അറിവിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത വ്യവഹാര ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെട്ട

 • പതുപതുപ്പിനേക്കാൾ പരുപരുപ്പ്

  മലയാളിയുടെ മധ്യവർഗജീവിതം ഏറെ മാർദ്ദവമുള്ളതായിത്തീരുമ്പോൾ മലയാള കവിത അങ്ങേയറ്റം പരുപരുപ്പുള്ളതായിത്തീരുകയാണെന്ന് തോന്നും സമകാലിക കവിതകൾ

 • കണ്ണീരും പുഞ്ചിരിയും

  നിത്യമാനുഷരോദനം കേട്ട് മഹാകവി അക്കിത്തം യാത്രയായി. സ്നേഹവും ധർമ്മവും കൈവിട്ടു പോകുന്നുവെന്ന് വ്യഥിത ചകിതനായിരിന്നു അദ്ദേഹമെപ്പോഴും. എങ്കിലും “നിരുപാധിക സ്നേഹം ബലമായ് വരും ക്രമാൽ”

 • സാരള്യങ്ങളിലുമുണ്ട്  സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉൾക്കയങ്ങൾ

  മഹത്തരമായ ജീവിതാഖ്യാനം മാത്രമല്ലിന്ന് കവിത, സരളമായ ജീവിത ചിത്രങ്ങൾ കൂടിയാണത്. ആ സാരള്യത്തിലുമുണ്ട് ജീവിത സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉൾക്കയങ്ങൾ. പൊട്ടിപ്പുലരുന്ന ശു

 • മനസ്സിലാക്കി നിരൂപിക്കാം
  നന്ദി

 • അറ്റുപോകുന്ന ഒറ്റ ജീവിതം

  ആധുനികതയുടെ സാംസ്‌കാരിക ആസ്‌തികളോടും ഈടുവെയ്‌പുകളായി കരുതിപ്പോരുന്ന ജീവിതസങ്കൽപ്പങ്ങളോടും പൂർണമായും വഴിപിരിയുന്നതാണ് പുതുകവിത. ശ്രേഷ്ഠമെന്നെണ്ണിയ മാന

 • പഴയ ശീലങ്ങൾ വിട്ട  പുതിയ ചാലുകൾ

  “ഊനമറ്റെഴുമിരാമചരിതത്തിൽ തെല്ലൂഴിയിൽ ചെറിയവർക്കറിയുമാറുരചെയ് വേൻ ” എന്ന് രാമചരിതകാരൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനം തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തെയും കവിതയുടെ വാഗ്ദാനം. അത് പഴയ ശീല

 • പതിത കവിത

  തുടുവെള്ളാമ്പൽ പൊയ്‌കയും ജീവിതത്തിൻ്റെ കടലും രണ്ടു തരം ഭാവനാലോകങ്ങളെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചു പോന്നത്. ഒന്ന് സ്‌നിഗ്‌ധവും പേലവവുമായ ഒരു ജീവിതത്താരയായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റേത് ഇരമ്പ

 • ഉൺമയുടെ പാർപ്പിടം

  കവിത ജീവിതമല്ല, ജീവിതസാക്ഷാത്ക്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവനാ ലോകമാണത്. കാവ്യഭാവന വെറും ഭാവനയുമല്ല; നാളെയുടെ സാഫല്യത്തിനായുള്ള ആശയ സ്ഥലി കൂടിയാണത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വെള്ളിനക്ഷത്രവും പുൽ

 • നന്ദി, എ.വി. സന്തോഷ് കുമാർ, താങ്കളെ പോലുള്ള ശ്രദ്ധയരായ കവികളുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ സന്തോഷം നൽകുന്നു.

 • ഭാവനാലോലവും ഭാവശക്‌തിയും

  വാക്കിൻ്റെ ഭാവശക്‌തിയാണ് കവിത. കവികൾ നിത്യജീവിതഭാഷ കൊണ്ട് അതല്ലാത്തൊരു പുതിയഭാഷ നിർമ്മിക്കുന്നു.മാർഷൽ പ്രൂസറ്റ് ഇതു പറയുന്നുണ്ട്, എഴുത്തുകാർ സ്വന്

  • പുതിയ കവിത നവം നവങ്ങളായ ഭാവങ്ങളിൽ വിരിയുന്ന എഴുത്ത്

   • നന്ദി, എ.വി. സന്തോഷ് കുമാർ, താങ്കളെ പോലുള്ള ശ്രദ്ധയരായ കവികളുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ സന്തോഷം നൽകുന്നു.

 • Load More

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account