• കവിതയുടെ കാനനപാത

  മലയാള കവിതയുടെ കാനനപാതകളിൽ ഒരു സഹ്യൻ്റെ മകൻ, മകൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാംപിറ ഇന്നുമല യുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ജീവിതം നൽകുന്ന സംതൃപ്തിയിൽ സംപൂർത്തിയടയാത്ത ഒരു വാഴ് വിലാ

 • ഉള്ളുണർത്തുന്നു ഉള്ളുലയ്ക്കുന്നു

  സാധാരണഗദ്യം കൊണ്ട് അസാധാരണമായ കവിത രചിക്കാൻ കഴിയുന്ന കവിയാണ് എസ് ജോസഫ്. അയാൾക്ക് കല്പനയല്ല കവിത.യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കലർപ്പില്ലാതെയെഴുതലാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ കവിതയോ

 • കാവ്യദർശനവും ദാർശനിക കാവ്യവും

  പുതുകവിത ദർശനങ്ങളുടെ ഭാരമൊഴിഞ്ഞതാണെന്ന് പൊതുവെ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട്.  എന്നാൽ വലിയ ദർശനങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് കവിത എന്ന സങ്കല്പത്തെയാണ് പുതുകവിത കൈയൊ

 • ഉറച്ച രാഷ്ട്രീയവും നിറഞ്ഞ വൈയ്യക്തികതയും

  തികഞ്ഞ സാമൂഹികതയും നിറഞ്ഞ വൈയ്യക്തികതയും കവിതയുടെ അനുഭവ ലോകം തന്നെയാണ്. ഒന്ന് ശ്രേഷ്ഠം മറ്റേത് നീചം എന്ന നിർവചനം കവിതയ്ക്ക് ചേരുന്നതേയല്ല. വായനക്

 • വാക്കിനായിരം വഴികൾ

  പ്രമേയമല്ല കവിത. ഒരേ പ്രമേയത്തിൽ തന്നെ അനന്തമായ കവിതകളുണ്ടാവുന്നുവെങ്കിൽ കവിത വെറും പ്രമേയമായിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. അത് വാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അനന്ത സഞ്ചാരങ്ങളാണ്. വാക്

 • സൗന്ദര്യത്മക വാങ്മയം

  കവിതയിലെ ഭൂതകാലം ഒരു മോഹമോ മോഹഭംഗമോ അല്ല. അത് കാവ്യാനുഭൂതിയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യ ലോകം മാത്രമാണ്. കവിത അവിടേക്ക് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഭൂതകാലത്തെ സൗന്ദര്യവത്ത

 • അനന്യതയുടെ  കർമ്മസാക്ഷ്യം

  വാക്കു കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നജീവിതമാണ് കവിത. ആ ഭാവനാ ജീവിതം എല്ലാതരം മനുഷ്യരെയും എല്ലാ തരം അന്യവൽക്കരണങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുകയും അനന്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ കർമ്മ സാക്ഷ

 • കലഹവും കാല്പനികതയും

  മറ്റൊരു കാവ്യജീവിതത്തെ താലോലിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കവിയും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കവിത എപ്പോഴും കാല്പനിയും കലഹവുമായിത്തീരാറുണ്ട്. മലയാള കവിതയിപ്പോൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി വാക്കുകൾവിതയ്ക്കുന്നു. പൊരുതുന്ന

 • ശ്ലഥചിത്രങ്ങൾ

  ചിതറി നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ മുനമ്പിലാണ് ഇന്ന് മലയാളികൾ. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ആവിഷ്കാരങ്ങളും അപ്രകാരം തന്നെയാണ്. ഭരണകൂടം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണമായ പീഡകൾ മുതൽ, മനമലയുന്ന സ്നിഗ്ധമായ അനുഭൂതികൾ വരെ

 • പുതിയ നീതിവാക്യമാകുന്ന കവിത

  സഫലമാവാത്ത നീതിവാക്യമാകുന്നു കവിത. നൈതികതയുടെ അഗ്നിഫുലിംഗങ്ങൾ കവിത യിലെപ്പോഴും  കത്തിനിൽക്കുമെങ്കിലും ആസന്നമായ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നും അത് സാർത്ഥകമായിത്തീരുന്നേയില്ല. അതായിരിക്ക

 • വിരുദ്ധ സത്യവും വിയോഗത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും

  മറ്റൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരമാണ് കവിത. സത്യത്തിൻ്റെ മറുപുറം ഒരു സൗന്ദര്യ ദർശനമായി അതിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നു. വ്യവസ്ഥാപിതമായിത്തീർന്ന ഒരു സൗന്

 • കണ്ണുനീർത്തുള്ളി

  തപ്തമായ മനസ്സിൻ്റെ നീരവധ്വനിയായിരുന്നു സുഗതകുമാരി. വിഷാദം ഖനീഭവിച്ച വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിമോചനത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭാഷ്യങ്ങൾ തീർക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഒന്നിനോടും കലഹിക്കാത്ത പുതിയൊരു മാനവചേതനയെ അവർ ഉൾവഹിച്

 • അനുഭൂതിയും ആത്മസത്തയും

  കവിത ഒരു ആത്മസത്തയുടെ ആവിഷ്ക്കാരം കൂടിയാണ്. അനുഭൂതിയായി പരിണമിക്കുന്ന അനുഭവം സത്താസ്വരൂപമായ ഒരു സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയും വാങ്മയങ്ങളിൽ ഒരമൂർത്

 • ഭാവനയുടെ അകവും പുറവും

  ചിന്താബന്ധുരമായ ഒരു വാങ്മയമാണ് കവിത. അനുഭവങ്ങളെ അനുഭൂതികളാക്കി വിചാര ലോകങ്ങളിലേയ്ക്ക് അത് എപ്പോഴും ഒരു പുതുവഴി വെട്ടും. ചിലനേരങ്ങളിൽ ഉത്തരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചോദ

 • ജ്ഞാനാത്മകതയും സൗന്ദര്യാത്മകതയും

  നിഗൂഢതയുടെ അകംപൊരുളുകൾ തേടുന്നതാണ് കവിത. അത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അനന്തതയാവാം, പ്രകടമാവാത്തമനുഷ്യ ഭാവമാവാം,  പ്രകൃതിയുടെ രമണീയ ചിത്രമാവാം, ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെടാതെ പോയ ഏതെങ്കിലും അനു

 • കവിതയും കേവല സൗന്ദര്യവും

  കലയിൽ കേവലമായ സൗന്ദര്യാത്മകത സാധ്യമല്ല. കാളിദാസനും കാലത്തിൻ്റെ ദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്‌. വ്യാകുലമായ ഒരു കാലത്ത് വ്യാമുഗ്ധമായി കവിത എഴുതപ്പെടുന്നില്ല. എങ്കിലും ഏതോ നിലയിൽ ജനങ്ങ

 • ഉൽകൃഷ്ടമായ അവതാരവും ഒന്നുമല്ലാത്ത ഉറുമ്പും

  ചേർച്ചയില്ലാത്ത രണ്ടിനെ ചേർത്തുവെയ്ക്കുന്ന വിഷമമാണ് കവിത. ചിലപ്പോഴത് വിഷം തന്നെയാവും. വിഷം കുടിക്കുന്ന നീലകണ്ഠനാണ് കവി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാവ

 • ചേറിൻ്റെ പോരിൻ്റെ പേര്

  ഒരു തുള്ളി രക്തം, ഒരു കനൽത്തരി, ഒരു പിടി മണ്ണ്, മോഹിതമായ ഒരു നോട്ടം, ഒരു ജല സ്പർശം, ഒരു ശ്രവ്യനിർവൃതി അങ്ങനെ അനുഭൂതിയുടെ ഒരുനുള്ളു മതിയാകും  കവിതയ്ക്ക്. ചരിത്ര ഖണ്ഡം മാത്രമല്ല ഒരർദ്ധനിമി

 • ഭാവനയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഭാഷ

  കവിത രൂപത്തിൻ്റെ മാത്രം ആവിഷ്കാരമല്ല. ഭാഷയുടേയും അർത്ഥത്തിൻ്റേയും ശബ്ദത്തിൻ്റേതുമാണത്. ഇത് ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല. ഒരു കുറിയ വരിക്കു കീഴേ മറ്റൊരു കുറിയ വരി എഴുതിച്ചേർത്തല്ല കവിത നിർമ്

 • മണ്ണുണ ചോരെ അഥവാ ഗോത്ര ഭാവന

  പരിഷ്കൃതമായ മാനവസമൂഹം പൊതുവെ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം അന്യവൽക്കരണത്തിൻ്റേതാണ്. തൊഴിലിൽ നിന്ന്, അറിവിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത വ്യവഹാര ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെട്ട

 • Load More

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account