• മുഴക്കത്തെ കെട്ടിയിടുന്ന ചുമരുകളിൽ മാത്രം കേൾക്കുന്ന  ഒരു ഒച്ചയുണ്ട്. വായു തിങ്ങുന്നതിന്റെ, പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തേടുന്നതിന്റെ ഒച്ച. കാറ്റിന്റെ  പതിഞ്ഞ ആ  ഒച്ചയിൽ നിന്നും ഒരു  സിനിമ തുടങ്ങുന്നു.

    അവിടെ യേശ

  • ജീവിതത്തിൻറെ പാതയിൽ ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടിയെന്ന പോലെയാണ് ചില സിനിമകൾ. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരും പോലെ പതിഞ്ഞ താളത്തിൽ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുകയും കൂടെ കൂട്ടി യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.  ജീവിതത്തിൻറെ എല്ലാ ഭാണ്

  • Emil Madhavi changed their profile picture 10 months ago

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account