• രാഷ്‌ടീയ അന്ധത ബാധിച്ചപ്പോൾ പത്ര വായന മറന്നു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബിജെപിയുടെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം Modi Hai to Mumkin Hai’ അഥവാ If Modi is there then it possible എന്നാണ്. 2014 ൽ തന്നെ ബിജെപി പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത 10 വര്ഷം മോഡി ആയിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന്. അതിനാൽ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം അത് പ്രത്യേകം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

    പെട്രോള…[Read more]

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account