• എത്ര രക്‌തപുഷ്‌പങ്ങൾ വിടർന്നെന്റെ
  ഗദ് ഗദങ്ങൾ ചിതറിയ വേനലിൽ
  എത്ര മൗനങ്ങൾ രക്‌തം ചുരത്തിയീ
  അന്തിമേഘങ്ങൾ സിന്ദൂരമാക്കി ഞാൻ.

  അഗ്‌നി പാകിയ രഥ്യയിലൂടെ
  എത്ര കാതം നടന്നു നിരന്തരം
  നല്ല നാളെ പുലരുന്ന ക

  • പൂർണമാകാത്ത ഒരു കവിത പോലെ തോന്നി. ഏതാനും വരികൾ കൂടി ആകാമായിരുന്നു. എങ്കിലും എഴുതിയത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു.

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account