• ‘വിശ്വാസം, ബോധ്യം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്, എന്നാൽ അവ അടിസ്ഥാനമാക്കി  നിങ്ങൾ  ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അളക്കുന്നത്’ – നിക്ക് വുജിസിക്.

    1982 ഡിസംബർ 4 ന് ജ

  • Joby baby changed their profile picture 1 year ago

  • Joby baby's profile was updated 1 year ago

  • Joby baby became a registered member 1 year ago

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account