• എഴുപത് ഡോക്യുമെൻറികളിലേക്കെത്താൻ ഇനി ഒന്നു മാത്രം മതിയെന്ന നന്ദിതയുടെ പ്രസ്‌താവന മോഹൻ രൂപെന്ന മോനുവും ആൻമേരിയെന്ന ആനും അടങ്ങുന്ന ആ പരസ്യക്കമ്പനിയിലെ ആളുകളൊക്കെയും ഒരു വികാരവുമില്ലാതെ കേട്ടു നിന്ന

 • മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള ഭാഷയും പ്രണയത്തിന്റെ നിറമുള്ള ഭാഷയും മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയും ഒരു പോലെ ഒത്തു ചേരുന്നു ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ കയ്യിൽ. അത് മറ്റാരുമല്ല, ചിട്ടയായ ഔദ്യോഗിക ജീവിത

 • പ്രണയമെന്തിനോടൊന്ന് ചോദിക്ക നീ
  ഒരു ചെറു ചിരിയിലായ് ഉത്തരമേകി ഞാൻ
  കുളിർനിലാവിനെ, പൂക്കളെ, കാറ്റിനെ
  പുലരിയേകുന്ന കാഴ്ച്ചയെ, കിളികളെ
  സന്ധ്യതൻ തുടൂപ്പിനെ, രാത്രിയെ
  കുഞ്

 • Kavitha Sakalayam changed their profile picture 3 years ago

 • Kavitha Sakalayam changed their profile picture 3 years ago

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account