• പാതാളക്കരണ്ടിയുടെ പാരമ്പര്യം

  എഴുതുന്നതല്ല, മറിച്ച് എഴുതാതെ വിട്ടു കളയുന്നതും വായനക്കാരന് കണ്ടെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഥ. അനുവാചകൻ്റെ ബൗദ്ധിക മണ്ഡലത്തിൽ രൂഢമൂലമായിട്ടുള്ള

 • കന്യാവ്രതം ഹും ഹോ ഹേ…

  നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട ലാവണ്യ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങേണ്ടത്. അത്രമേൽ അമിതമാണ് വായനയുടെ മേൽ ഉപരിപ്ലവ ആഖ്യാന പ്രധാന സാഹിത്യം ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം. തീവ്ര വികാരങ

 • മന്ദാക്രാന്തയിൽ ചൂളം വിളിക്കുന്ന കഥകൾ

  ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിൽ മോഡ് എന്നൊരു ശരാശരിയുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടം വിവരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുന്ന മൂല്യമെന്തോ അതാണ് ആ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ശരാശരി മൂ

 • ഒളിച്ചു പോയ കഥകൾ

  കഥകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നത് എക്കാലത്തേയും ചോദ്യമാണ്. അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നോ മുന്നറിവുകളിൽ നിന്ന് എന്നോ അതിനുമപ്പുറം അപരൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നോ നമുക്ക് ഒരു പക

 • കഥയില്ലാത്ത ആശാരി, ഉളിയില്ലാത്ത എഴുത്തുകാരൻ

  രസകരമായ ഈ തലക്കെട്ട് സുഹൃത്ത് കവി അനീസ് ഹസ്സൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ചുമരിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടിയതാണ്. നമ്മുടെ കഥകളെക്കുറിച്ച് ഇത്ര കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച അനീസിന്‌ ഒരു കുതിരപ്പ

 • കഥകളുടെ പിയേത്ത

  നിശ്ശബ്ദവും നിശ്ചലവുമായ ഒരു തടാകം പോലെയാണ് മലയാള സാഹിത്യം . ഒരനക്കവുമില്ല, കുഞ്ഞോളങ്ങൾ പോലുമില്ല. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നിരവധി കഥകളുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കാക്കത്തൊള്ളായിരം പ്രസാധകൻമാരുടെ വക നൂറു കണക്കി

 • മൃൺമയ കഥകൾ

  മലയാളത്തിൽ ആഘോഷപൂർവം പുനർനിർമിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സിനിമകളാണ് രതിനിർവേദവും നീലത്താമരയും. പഴയ സിനിമകളുടെ പുതിയ പ്രിൻറ് എടുക്കുകയോ വീണ്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ അല്ല അക്ഷരാർഥത്തിൽ പുനർന

 • ഏകകേന്ദ്ര വൃത്ത സ്വഭാവമുള്ള കഥകൾ

  കഥയുടേയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയുമൊക്കെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം സമൂഹത്തേയും മനുഷ്യനേയും മുന്നോട്ടു നയിക്കലാണ്. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം പിന്നാക്കം നടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയെങ്കിലുമാണ്. എന്നാൽ നമ്

 • കഥയുടെ സാമൂഹ്യ ലാവണ്യ ശാസ്ത്രം

  കഥ വായിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രമേയത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യത കൊണ്ടു മാത്രമോ ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത കൊണ്ടു മാത്രമോ അല്ല. ഇവയെല്ലാമുൾപ്പെടുന്ന ക

 • കഥകൾക്ക് അനവധി രൂപങ്ങൾ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്ര സങ്കല്പനങ്ങളുടെ വിവിധ ധാരകൾ വലിപ്പത്തിൻ്റേയും വാക്കുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റേയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെയ

 • അന്തർമുഖികളും അല്ലാത്തവരും

  ഇന്നെഴുതുന്ന/വായിക്കുന്ന കഥ പത്തു വർഷം/അഞ്ചു വർഷം/ഒരു വർഷം  കഴിഞ്ഞാൽ  എങ്ങനെ വായിക്കപ്പെടും എന്നത് വർത്തമാന മലയാള കഥാസാഹിത്യത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. Contemporary വിഷയങ്

 • അസാധുക്കഥകൾ

  ഓരോ കാലത്തും അതിനനുയോജ്യമായ ഭാഷയും സാഹിത്യവും രൂപം കൊള്ളും. കഥയിലും കവിതയിലുമെല്ലാം കാലത്തിനനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും അവ കാലത്തോട് പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുകയും അതുവഴി സമയദേശ്യ ഭേദങ്ങളെ

 • അനാകാരാദി കഥകൾ

  അതതു കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളോട് സംവദിക്കുകയും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുകയും അതുവഴി പുതിയ സമൂഹ രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എക്കാലത്തേയും എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാ

 • അപ്പുണ്ണി റെജിമെൻറും മറ്റു കഥകളും

  കഥയുടെ പ്രതിസന്ധി എന്നത് യഥാർഥത്തിൽ കഥാകൃത്തുക്കളുടെ പ്രതിസന്ധിയാണ്. സ്വന്തമായി കാര്യമായ അനുഭവങ്ങളൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത്ര ശാന്തവും സമാധാനപൂർണവുമായ ജീ

 • വർത്തമാനത്തിൻ്റെ ലളിതാഖ്യാനങ്ങൾ

  കഥയിൽ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരു കഥയെങ്കിലുമുണ്ടാവണ്ടേ എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ മാത്രം വിചിത്രമാണ് മലയാള കഥാ ലോകം. പത്രവാർത്തകളെ പൊലിപ്പിച്ച

 • നല്ല വിലയിരുത്തൽ..

 • പുലി, കാക്ക, വെരുക്, കുറുക്കൻ, കാട്ടുപൂച്ച, കുളി, വേട്ട….

  പൈങ്കിളി, മുഖ്യധാര എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവിനെ അതിലംഘിക്കുകയും പൾപ്പ് സാഹിത്യത്തെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറ്റുകയും ചെയ്‌തു എന്നതാണ

 • കഥകളിലെ വർത്തമാന വൈരസ്യങ്ങൾ

  കഥ നടക്കേണ്ടത് കാലത്തോടൊപ്പമാണോ കാലത്തിനു മുമ്പേയാണോ അതോ കാലത്തിനു പിന്നാലെയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഓരോ പുതിയ കഥ വായിക്കുമ്പോഴും സംശയം തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായും കാലത്തിനു മു

  • കഥ എന്നത് എന്താണെന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണിന്നും പ്രസക്തം ..
   ആർക്കാണ് കഥ
   ആരുടെ കഥ
   എന്ത് കഥ
   എന്നതിൽ തുടങ്ങി എവിടെയാണ് കഥയിൽ എത്തുന്നു …..

 • നവംബറിലെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ കുട്ടികളോടൊപ്പമായിരുന്നു. വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിയുടെ ജില്ലാതല സർഗോത്‌സവങ്ങൾ. മുതിർന്നവരെന്നു സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപിത കവിശ്രേഷ്ഠൻമാരെക്കാൾ എത്രയോ മുന്നിലാണ് പുതിയ കുട

 • സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ഏതു രൂപത്തിലുള്ള ആഖ്യാനവും സങ്കീർണ്ണമായിത്തീരുക സ്വാഭാവികമാണ്. അത്തരമൊരു ലോകത്ത് അസ്വാഭാവികമായോ അസാധ്യമായോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. സാമാന്യ മനുഷ്യന്റെ യുക്‌തിക്ക

 • Load More

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account