• വർത്തമാനത്തിൻ്റെ ലളിതാഖ്യാനങ്ങൾ

  കഥയിൽ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരു കഥയെങ്കിലുമുണ്ടാവണ്ടേ എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ മാത്രം വിചിത്രമാണ് മലയാള കഥാ ലോകം. പത്രവാർത്തകളെ പൊലിപ്പിച്ച

 • നല്ല വിലയിരുത്തൽ..

 • പുലി, കാക്ക, വെരുക്, കുറുക്കൻ, കാട്ടുപൂച്ച, കുളി, വേട്ട….

  പൈങ്കിളി, മുഖ്യധാര എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവിനെ അതിലംഘിക്കുകയും പൾപ്പ് സാഹിത്യത്തെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറ്റുകയും ചെയ്‌തു എന്നതാണ

 • കഥകളിലെ വർത്തമാന വൈരസ്യങ്ങൾ

  കഥ നടക്കേണ്ടത് കാലത്തോടൊപ്പമാണോ കാലത്തിനു മുമ്പേയാണോ അതോ കാലത്തിനു പിന്നാലെയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഓരോ പുതിയ കഥ വായിക്കുമ്പോഴും സംശയം തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായും കാലത്തിനു മു

  • കഥ എന്നത് എന്താണെന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണിന്നും പ്രസക്തം ..
   ആർക്കാണ് കഥ
   ആരുടെ കഥ
   എന്ത് കഥ
   എന്നതിൽ തുടങ്ങി എവിടെയാണ് കഥയിൽ എത്തുന്നു …..

 • നവംബറിലെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ കുട്ടികളോടൊപ്പമായിരുന്നു. വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിയുടെ ജില്ലാതല സർഗോത്‌സവങ്ങൾ. മുതിർന്നവരെന്നു സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപിത കവിശ്രേഷ്ഠൻമാരെക്കാൾ എത്രയോ മുന്നിലാണ് പുതിയ കുട

 • സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ഏതു രൂപത്തിലുള്ള ആഖ്യാനവും സങ്കീർണ്ണമായിത്തീരുക സ്വാഭാവികമാണ്. അത്തരമൊരു ലോകത്ത് അസ്വാഭാവികമായോ അസാധ്യമായോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. സാമാന്യ മനുഷ്യന്റെ യുക്‌തിക്ക

 • അവനവനിലേക്കു ചുരുങ്ങുകയും അപരനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല വർത്തമാനത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക അപചയം. അപരനെ നിരാകരിക്കുന്നതും നിന്ദിക്കുന്നതും ഒരുവേള ദ്രോഹിക്കുന്നതു

 • കവിതയിലെ വിലാപകാരികൾക്ക് ഊർജ്ജം പകർന്ന് കേരളത്തിൽ വീണ്ടും സ്‌ത്രീ ശിശു പീഡനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. പേന കൈയിലെടുത്തോരൊക്കെ കവികളാവുന്ന ദുരവസ്ഥയിൽ വാളയാർ പെൺകുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പാരികളുടെ പ്രളയമാണ് കവിതയുടെ ലോക

 • എല്ലാ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വയം രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്. ചരിത്രത്തോടും വർത്തമാനത്തോടുമുള്ള വൈയക്‌തിക പ്രതികരണത്തിന്റെ ഉടൽ രൂപമാണ് കവിത. വ്യക്‌തിയുടേയും സമൂഹത്തിന്റെയും പരസ്‌പര

 • കവിത അതിന്റെ തീവ്രതകൊണ്ട് വായനക്കാരനെ പൊള്ളിക്കുന്നതാവണം. ഓരോ വരിയും അത്രയേറെ മൂർച്ചപ്പെടുത്തി സൂക്ഷ്‌മമായി എയ്‌തു കൊള്ളിക്കാനുള്ള ശേഷി ആർജിക്കുക എന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ കവി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും

  • അനുവാചകമനസ്സുകളിൽ മൂർച്ചയുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തലുകളായി കവിതകളിലെ ഓരോ വരികളും നിലനിൽക്കട്ടെ…

 • സ്വന്തം ജീവിത പരിസരങ്ങളോട് നിരന്തരമായി സംവദിക്കലാണ് കവിയുടെയും എഴുത്തുകാരന്റേയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം. പരിചിതമായ പരിതസ്ഥിതികളോട് പുലർത്തുന്ന അതിസൂക്ഷ്‌മമായ പാരസ്‌പര്യം പ

 • പതിവുകളൊക്കെത്തന്നെയാണ്. കഥയും കവിതയും സാഹിത്യവുമൊക്കെ വല്ലാതെ ആവർത്തന വിരസമാകുന്ന കാലം. ജീവിതത്തിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു പോയതും നേരനുഭവങ്ങളേക്കാൾ വ്യാജ അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതലായതുമൊക്കെ എഴുത്തിന്റെ ഏ

 • കവിത ഒറ്റപ്പെടാനുള്ളതാണ്. ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് കവിതക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുക. ഒരേ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ വാർത്തെടുക്കേണ്ടവയല്ല കവിതകൾ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ കവികൾ മറന്നു പോകുന്നു. എന്നു മാ

 • ഭാവിയിലേക്ക് നടക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രാപ്‌തനാക്കുക എന്നതാണ് സാഹിത്യാദി കലകളുടെ ധർമം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നാം ഭൂതകാലത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയും വർത്തമാനത്തിൽ അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എഴുത്തു കാലത്തെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. വർ

 • സൗന്ദര്യ ശാസ്‌ത്രാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. അതിസൂക്ഷ്‌മമാണ് കവിതയുടെ ഘടന. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്

 • ഭാഷയുടെ ഈടുവെപ്പുകളാണ് കവിതയും കഥയും ലേഖനവും മറ്റും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹിത്യം. ഭാഷ അതിന്റെ പദങ്ങളേയും വാക്യങ്ങളേയും ശൈലികളേയും നിർണയിച്ചതും നിയന്ത്രിച്ചതും നിലനിർത്തിയതും കാവ്യാദികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത

 • ആധുനികാനന്തര കാലത്ത് മലയാള കവിത എങ്ങനെയായിരിക്കും അടയാളപ്പെടുക എന്നതൊരു വലിയ ശങ്കയാണ്. കലയുടേയും സാഹിത്യത്തിന്റേയും മറ്റെല്ലാ ശാഖകളും രാജ്യാതിർത്തികളുടേയും വ്യക്‌തിപരതകളുടേയും അതിരുകൾ ഉല്ലംഘിച്ച് മാനവി

 • വർത്തമാന മലയാള കവിത ഏറ്റവുമധികം വിധേയമായിരിക്കുന്നത് പ്രമേയത്തോടാണ്. പ്രമേയപരതക്കു കിട്ടുന്ന അമിത പ്രാധാന്യം മിക്കപ്പോഴും കവിതയിൽ നിന്ന് കവിതയെ ചോർത്തിക്കളയുന്നു. ഭാഷാപരമോ സൗന്ദര്യശാസ്‌ത്രപരമോ

 • ആത്‌മാന്വേഷണങ്ങളാണ് അപരാന്വേഷണങ്ങളേക്കാൾ  കവിതയുടെ സത് രൂപത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകുന്നത്. അവനവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും അനന്തമായ ആകാശത്തിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് കവി

 • രാമകഥപ്പാട്ടിൽ തുടങ്ങി വേശ്യാസ്‌തുതികളിലൂടെയും വിരഹ കാവ്യങ്ങളിലൂടെയും വെൺമണിക്കവിതകളിലൂടെയും നടന്ന് ഭക്‌തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശുദ്ധ പന്ഥാവിലൂടെ മലയാള കവിത എത്തിനിൽക്കുന്നത് ആസിഫക്കും ട്വിങ്കിളിനും ഐക്

  • എല്ലായിടവും സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ.. ആഴത്തിലുള്ള വായനയിൽ ഓരോ രചനയെയും ഇഴപിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആർ ജവം അഭിനന്ദനാർഹം.. മൂർച്ച വേണ്ടിടത്ത് മൂർച്ചയും…

   വളരുക സുഹൃത്തെ

  • സമകാലീന കവിതകളിലെ അതിഭാവുകത്വവും ഉള്ളിൽ തൊടാതെയുള്ള വികാര പ്രകടനങ്ങളും എടുത്തുപറഞ്ഞത് സന്ദർഭോചിതമായി.

 • Load More

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account