• അവനവനിലേക്കു ചുരുങ്ങുകയും അപരനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല വർത്തമാനത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക അപചയം. അപരനെ നിരാകരിക്കുന്നതും നിന്ദിക്കുന്നതും ഒരുവേള ദ്രോഹിക്കുന്നതു

 • കവിതയിലെ വിലാപകാരികൾക്ക് ഊർജ്ജം പകർന്ന് കേരളത്തിൽ വീണ്ടും സ്‌ത്രീ ശിശു പീഡനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. പേന കൈയിലെടുത്തോരൊക്കെ കവികളാവുന്ന ദുരവസ്ഥയിൽ വാളയാർ പെൺകുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പാരികളുടെ പ്രളയമാണ് കവിതയുടെ ലോക

 • എല്ലാ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വയം രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്. ചരിത്രത്തോടും വർത്തമാനത്തോടുമുള്ള വൈയക്‌തിക പ്രതികരണത്തിന്റെ ഉടൽ രൂപമാണ് കവിത. വ്യക്‌തിയുടേയും സമൂഹത്തിന്റെയും പരസ്‌പര

 • കവിത അതിന്റെ തീവ്രതകൊണ്ട് വായനക്കാരനെ പൊള്ളിക്കുന്നതാവണം. ഓരോ വരിയും അത്രയേറെ മൂർച്ചപ്പെടുത്തി സൂക്ഷ്‌മമായി എയ്‌തു കൊള്ളിക്കാനുള്ള ശേഷി ആർജിക്കുക എന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ കവി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും

  • അനുവാചകമനസ്സുകളിൽ മൂർച്ചയുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തലുകളായി കവിതകളിലെ ഓരോ വരികളും നിലനിൽക്കട്ടെ…

 • സ്വന്തം ജീവിത പരിസരങ്ങളോട് നിരന്തരമായി സംവദിക്കലാണ് കവിയുടെയും എഴുത്തുകാരന്റേയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം. പരിചിതമായ പരിതസ്ഥിതികളോട് പുലർത്തുന്ന അതിസൂക്ഷ്‌മമായ പാരസ്‌പര്യം പ

 • പതിവുകളൊക്കെത്തന്നെയാണ്. കഥയും കവിതയും സാഹിത്യവുമൊക്കെ വല്ലാതെ ആവർത്തന വിരസമാകുന്ന കാലം. ജീവിതത്തിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു പോയതും നേരനുഭവങ്ങളേക്കാൾ വ്യാജ അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതലായതുമൊക്കെ എഴുത്തിന്റെ ഏ

 • കവിത ഒറ്റപ്പെടാനുള്ളതാണ്. ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ ശേഷിയുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് കവിതക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുക. ഒരേ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൽ വാർത്തെടുക്കേണ്ടവയല്ല കവിതകൾ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ കവികൾ മറന്നു പോകുന്നു. എന്നു മാ

 • ഭാവിയിലേക്ക് നടക്കാൻ മനുഷ്യനെ പ്രാപ്‌തനാക്കുക എന്നതാണ് സാഹിത്യാദി കലകളുടെ ധർമം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നാം ഭൂതകാലത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയും വർത്തമാനത്തിൽ അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എഴുത്തു കാലത്തെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. വർ

 • സൗന്ദര്യ ശാസ്‌ത്രാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. അതിസൂക്ഷ്‌മമാണ് കവിതയുടെ ഘടന. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്

 • ഭാഷയുടെ ഈടുവെപ്പുകളാണ് കവിതയും കഥയും ലേഖനവും മറ്റും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹിത്യം. ഭാഷ അതിന്റെ പദങ്ങളേയും വാക്യങ്ങളേയും ശൈലികളേയും നിർണയിച്ചതും നിയന്ത്രിച്ചതും നിലനിർത്തിയതും കാവ്യാദികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത

 • ആധുനികാനന്തര കാലത്ത് മലയാള കവിത എങ്ങനെയായിരിക്കും അടയാളപ്പെടുക എന്നതൊരു വലിയ ശങ്കയാണ്. കലയുടേയും സാഹിത്യത്തിന്റേയും മറ്റെല്ലാ ശാഖകളും രാജ്യാതിർത്തികളുടേയും വ്യക്‌തിപരതകളുടേയും അതിരുകൾ ഉല്ലംഘിച്ച് മാനവി

 • വർത്തമാന മലയാള കവിത ഏറ്റവുമധികം വിധേയമായിരിക്കുന്നത് പ്രമേയത്തോടാണ്. പ്രമേയപരതക്കു കിട്ടുന്ന അമിത പ്രാധാന്യം മിക്കപ്പോഴും കവിതയിൽ നിന്ന് കവിതയെ ചോർത്തിക്കളയുന്നു. ഭാഷാപരമോ സൗന്ദര്യശാസ്‌ത്രപരമോ

 • ആത്‌മാന്വേഷണങ്ങളാണ് അപരാന്വേഷണങ്ങളേക്കാൾ  കവിതയുടെ സത് രൂപത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകുന്നത്. അവനവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും അനന്തമായ ആകാശത്തിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് കവി

 • രാമകഥപ്പാട്ടിൽ തുടങ്ങി വേശ്യാസ്‌തുതികളിലൂടെയും വിരഹ കാവ്യങ്ങളിലൂടെയും വെൺമണിക്കവിതകളിലൂടെയും നടന്ന് ഭക്‌തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിശുദ്ധ പന്ഥാവിലൂടെ മലയാള കവിത എത്തിനിൽക്കുന്നത് ആസിഫക്കും ട്വിങ്കിളിനും ഐക്

  • എല്ലായിടവും സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ.. ആഴത്തിലുള്ള വായനയിൽ ഓരോ രചനയെയും ഇഴപിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആർ ജവം അഭിനന്ദനാർഹം.. മൂർച്ച വേണ്ടിടത്ത് മൂർച്ചയും…

   വളരുക സുഹൃത്തെ

  • സമകാലീന കവിതകളിലെ അതിഭാവുകത്വവും ഉള്ളിൽ തൊടാതെയുള്ള വികാര പ്രകടനങ്ങളും എടുത്തുപറഞ്ഞത് സന്ദർഭോചിതമായി.

 • മലയാളത്തിൽ കവിതയുടെ വർത്തമാന ഭാവുകത്വ പരിസരമെന്താണ് എന്ന് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൗന്ദര്യശാസ്‌ത്രപരമായ വ്യക്‌തമായ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളോ കാവ്യാനുസാരിയായ ഏതെങ്കിലും നിലപാ

 • മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷാ ഉൽപ്പന്നം കവിതയാണ്. ആവശ്യത്തേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ മടങ്ങ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ കവിതയുടെ ഗുണത്തേക്കുറിച്ചോ സാംഗത്യത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രസക്‌തിയേക

  • കെട്ടിലും മട്ടിലും വ്യത്യസ്തതകളുമായി പുതിയ കാലത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ കവിത നിർബാധം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കവിത അല്ലാത്തത് എന്ത് എന്നു പലപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ കാവ്യ വഴികളിലെ വീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിശകലനത്തിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

 • ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയാണ്. ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുള്ളതോ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതോ ആയ യാതൊരു വിഷയവും ചർച്ചക്ക്

 • ഇന്ത്യൻ രാഷ്‌ട്രീയം അപ്രതീക്ഷിതമായി കേരളത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. നെഹ്രു കുടുംബത്തിലെ  രാജകുമാരൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ  നിന്നു (കൂടി) പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്‌സരിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ

 • ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ടാണ് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം

  • രാഷ്‌ടീയ അന്ധത ബാധിച്ചപ്പോൾ പത്ര വായന മറന്നു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബിജെപിയുടെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം [slogan] Modi Hai to Mumkin Hai’ അഥവാ If Modi is there then it possible എന്നാണ്. 2014 ൽ തന്നെ ബിജെപി പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത 10 വര്ഷം മോഡി ആയിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന്. അതിനാൽ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം അത് പ്രത്യേകം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

   പെട്രോളിയം രംഗത്തു 5 % നടുത്തു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മാത്രമുള്ള അംബാനിക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഡീസൽ/പെട്രോൾ വില നിയന്ത്രണം എടുത്തു കളഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ കുറെ കാലമായി പറഞ്ഞു തേഞ്ഞ നുണകളാണ്. 2019 ആവുമ്പോൾ എങ്കിലും പുതിയ നുണ പ്രചാരണങ്ങൾ തേടാവുന്നതാണ്. ഒരു ചേഞ്ച് ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്??

   സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ മാനേജ്‌മന്റ് വൈദഗ്ദ്യം ഉപയോഗിച്ച് മൂലധനം വർധിപ്പിക്കുക എന്നത് എല്ലാ സർക്കാരുകളും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. സർക്കാർ മേഖലയിലെ സ്ഥപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതി തന്നെ ആണ് പ്രധാന കാരണം. നമ്മുടെ ksrtc യുടെ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. സർക്കാരിന്റെ [ജനങ്ങളുടെ] പണം ഉപയോഗിച്ച് ശമ്പളം പോലും കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജ്മെന്റും
   തൊഴിലാളികളും കൂടിയാണ്. ലുലു മാളിലെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷൻ നടത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും.എത്ര നാൾ ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു അത് മുന്നോട്ടു കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കും? സ്വാകാര്യ മേഖലയിൽ ലാഭകരമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ സർക്കാർ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ നഷ്ട കണക്കു ആവുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ എന്ത് കൊണ്ട് സർക്കാരുകൾ ജനങളുടെ നികുതി പണം സർക്കർ മേഖലയിൽ കൊടുത്തു നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വകാര്യ മേഖലയെ ഉപയോഗിച്ച് അത് വർധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇടതു പക്ഷം പോലും അംഗീകരിച്ച നിലപാട് ആണ് അത്. അതല്ലാതെ ജനങളുടെ നികുതി പണം എത്ര നാൾ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചിലവഴിച്ചു നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.

 • ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ഈയിടെ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അവരുടെ ചോറ്റു പട്ടാളമാണെന്ന്  തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ്. സർക്കാർ പറയുന്ന എന്തും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ

 • Load More

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account