• “കവി എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനെന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ MN വിജയൻ മാഷിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കിയാൽ കവികളുടെ എണ്ണമെടുപ്പിന് ഒരു കൈ തന്നെ മതിയാവും.”

    മഹാഭാരത കഥയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മാന്ത്രികക്കണ്ണാട

  • (ഗീതാ തോട്ടം രചിച്ച ‘ഉമ്മയുടെ ഭാഷ’ എന്ന കവിതയുടെ ആസ്വാദനം)

    ‘ചുംബനം’, വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായ ഒരു ഭാഷയുടെ പേരാണത്. മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളെ കൃത്യമായി അളന്നെടുക്കാവുന്ന  മാപിനിയാണ് ചും

  • പ്രഭാതത്തിൽ നാലുകാലിലും, മധ്യാഹ്നത്തിൽ രണ്ടു കാലിലും, രാത്രിയിൽ മൂന്നു കാലിലും നടക്കുന്ന ജീവി ഏത് എന്ന വിചിത്ര ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയ ഒരേ ഒരാൾ എന്നല്ല ചരിത്രം ഈഡിപ്പസിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന

  • Mini Vineeth changed their profile picture 2 months, 1 week ago

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account