• പ്രഭാതത്തിൽ നാലുകാലിലും, മധ്യാഹ്നത്തിൽ രണ്ടു കാലിലും, രാത്രിയിൽ മൂന്നു കാലിലും നടക്കുന്ന ജീവി ഏത് എന്ന വിചിത്ര ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയ ഒരേ ഒരാൾ എന്നല്ല ചരിത്രം ഈഡിപ്പസിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന

  • Mini Vineeth changed their profile picture 1 week, 3 days ago

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account