• ഒരിടത്ത് ഒരു ഡാഡിയും മമ്മിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന് തന്നെ ആണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അവരുടെ രണ്ടു  മക്കളെ പോലെ, അവർ ചെന്നുകൂടി താമസിച്ചിരുന്ന ആ നാടും അവരെ ഡാഡി എന്നും മമ്മി എന്നും ആണ് വിളിച്

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account